Skautų Aidas

Pradžia tėvynėje

1923 m. kovo 15 d. skautų “DLK Vytauto” ir skaučių “Mirgos” draugovių vadovai Šiauliuose išleido pirmąjį “Skautų aido” numerį. Pirmieji redaktoriai 1923-1926 m. buvo ps. Vacys Baniulis, ps. Ignas Tamašauskas, s. V.Čečeta.

Nuo 1923 m. rugsėjo “Skautų aidas” tapo Lietuvos Skautų Asociacijos organu, leidyba perkelta į Kauną. Vėliau “Skautų aidą” redagavo ps. J.Merkis, ps. Ed.Zabarauskas, ps. A.Graževičius, s. Antanas Saulaitis, s. Kazys Laucius ir vėl A.Saulaitis

Paskutinis “Skautų aido” numeris nepriklausomoje Lietuvoje išleistas 1940 m. birželio 15 d. Tą dieną sovietai okupavo Lietuvą ir liepos mėn. buvo uždaryta Lietuvos Skautų Sąjunga.

Tremtis

Po II-ojo pasaulinio karo, skautiškiems vienetams steigiantis lietuvių tremtinių stovyklose vakarų Vokietijoje, 1946 m. sausio 1 d. Detmolde buvo atkurtas ir skautų žurnalas “Skautų aidas”. Tai buvo vienintelis skautų vienetų susižinojimo šaltinis ir kartu skautamokslio žinynas, nes iš Lietuvos atsivežtų skautavimui reikalingų vadovėlių neturėta. Žurnalo atkūrimo iniciatoriumi buvo v.s. Antanas Krausas. Pirmuosius jo numerius redagavo Antanas Krausas, Romualdas Giedraitis ir Felicijonas Prekeris; po to redaktoriumi buvo A. Krausas. Iki 1948 m., emigracinei bangai pajudėjus, iš viso išėjo 31 numeris.

(v.s.Sofija Jelionienė
“Lietuviškoji Skautija 1945-1985”)

Išeivijoje

Šiaurės Amerikos žemyne pirmasis “Skautų aido” redaktorius (ir leidėjas) s. Pranas Enskaitis, Rodney miestelyje, Kanadoje 1950 m. išleido kelis pirmuosius SA numerius.

1951 m. “Skautų aido” leidybą perima Lietuvių Skautų Brolijos vadija, Toronte, Kanadoje, redaktorius – v.s.fil. Stepas Kairys, 1951-1955 m.
1956-1963 m. “Skautų aidą” redagavo v.s. Česlovas Senkevičius.

Nuo 1964 m. SA leidybą perima Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija, redaktorius iki 1970 m. – v.s. Antanas Saulaitis, leidžiamas JAV-ėse.
1970 m. “Skautų Aido” redakcija, administracija, spausdinimas perkeliama į Chicagą. 
1970-1973 m. redaktorius v.s. Juozas Toliušis, 
1974-1975 m. – v.s. Alė Namikienė, 
1976-1978 m. – v.s. Sofija Jelionienė. 
1979-1981 m. “Skautų Aidą” atskirais laikotarpiais ruošė: v.s. Juozas Toliušis, v.s. Vladas Vijeikis, s.fil. Gintaras Plačas, “Aušros Vartų” tunto “Kun.Gražinos” būrelis, v.s. Sofija Jelionienė, v.s. Alė Namikienė, v.s. Janina Mikutaitienė. 
Pradedant 1981 m. kovo numeriu iki 1998 m. pabaigos, “Skautų aido” redaktorius – v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ, su kuriuo redakcijoje apie 10 metų dirbo “Pelėdų” skiltis, vadovaujama v.s.fil. Halinos Plaušinaitienės.
1999 m. pradžioje dvejis “Skautų aido” numerius paruošė s.fil. Svajonės Kerelytės vadovaujama bendradarbių skiltis
Techniniu “Skautų Aido” redaktoriumi ilgiausiai (29 metus) išbuvo v.s.dail. Vladas Vijeikis, administratore (22 metus) – v.s. Albina Ramanauskienė.
Nuo 1999 m. vidurio iki 2008 m. pabaigos “Skautų aidą” redagavo v.s. Alė Namikienė.

“Skautų Aidas” yra oficialus Lietuvių Skautų Sąjungos (išeivijoje) organas. Jame skelbiami LSS vadovybės pranešimai, informacija apie vienetus ir jų veiklą, skautamokslis, skautybės uždaviniai, ideologija, istorija.

“Skautų Aidą” gauna nario mokestį susimokėję LSS nariai. Papildomos prenumeratos užsakomos bei aukos leidybai ar specialių įvykių paminėjimui siunčiamos SA administratorei s.fil. Irenai Žukauskienei, 802 North Waiola, La Grange Park, IL 60526

Skautu Aidas 2017 vol.90 no.1 (PDF)

Skautu Aidas 2017 vol.90 no.2 (PDF)

Skautu Aidas 2018 vol. 91 no.1 (PDF)

Skautu Aidas 2018 vol. 91 no. 2 (PDF)

Skautu Aidas 2018 vol. 91 no. 3 (PDF)

 Skautu Aidas 2019 Vol. 92 no. 1 (PDF)

Skautu Aidas 2019 Vol. 92. no. 2 (PDF)

Skautu Aidas 2019 Vol 92. no. 3 (PDF)