Sveiki atvykę į Lietuvių Skautų Sąjungos žiniatinklio svetainę.

Lietuvių skautų sąjunga, veikianti išeivijoje, rūpinasi ir sudaro sąlygas lietuvių kilmės jaunuoliams augti bei lavintis lietuviškos skautybės dvasioje. Šios svetainės tikslas yra pateikti informaciją apie organizaciją, programas bei nuostatus. Taip pat paminėti svarbiuosius Sąjungoje įvykius.

----------------------------------

Welcome to the Lithuanian Scouts Association website.
The L.S.A. provides a program for young people of Lithuanian heritage that encourages leadership, citizenship, and personal growth of each Scout. This site is designed to provide an introduction to L.S.A. and helpful information regarding our scouting program for our members.

Akademikai

Mieli Nariai, Akademinio Skautų Sąjūdžio Centro Vadija pradeda naują kadenciją! Dėkoju sekančiams akademikams, kurie sutiko eiti į pareigas per šią kadenciją, ir kurie padės išlaikyti Akademikų veiklą: ASS VADIJA 2018 – 2020 A.S.S. Pirmininkas (A.S.S. President) fil. Audrius Aleksiūnas A.S.S.

Seserija

v.s. fil. Daiva Chauhan yra Vyriausio Skautininko Pavaduotoja (VSP) ir Seserijos vadė. Jei turite klausimų arba pasisakymų, prašom siųsti į šį adresą: seserija@skautai.net VS/VSP COVID-19 Laiškas LSS VEIKLA 2020: Nerijos Tunto (Čikago Jūrų Skaučių) 50m. sukaktis JūrARTė – Siela, Lietuvių Dailies Muziejoje – sausio 25d.

Brolija

s.v. v.s. fil. Albertas Kerelis, Jr. yra Vyriausias skautininkas ir Brolijos vadas. Jei turite klausimų arba pasisakymų, prašom siųsti į šį adresą: broli@skautai.net VS/VSP COVID-19 Laiškas LSS VEIKLA 2020: Nerijos Tunto (Čikago Jūrų Skaučių) 50m. sukaktis JūrARTė – Siela, Lietuvių Dailies Muziejoje –

LSS Rinkimai 2020

2020 m. gegužės mėn. 10 d. Mieli broliai, mielos sesės! Kas treji metai Sąjungos pilnateisiai nariai dalyvauja LSS Vadovybės rinkimuose, tikslu sekančios kadencijos vadovybę išrinkti, organizacinius reikalus aptarti, pasisakymais bei siūlymais pasidalinti.  Šiais metais rudenį įvyks LSS rinkimai išrinkti 2021

Nuotraukos

Skautas gamtos ir gyvulių draugas. Ši graži mintis irašytas net skautų istatuose. Skautai ir skautes iškylauja, bendrauja ir skautauja kartu. Iškyla – Iškyla – Vyr. Skaučių + Gintarių Jamboree 2017 Iškyla – Ramiojo Vandenyno Rajonas Vilkiukų iškyla Iškyla – LSS

Skautu Aidas 2020 vol.93 no. 2

Skaityk Dabar!