FONDO TIKSLAI

Lietuviškosios Skautybės fondas buvo Lietuvių Skautų sąjungos įsteigtas 1975 metais. Fondo tikslas – gautomis bankuose laikomų suaukotų lėšų palūkanomis remti skautijos veiklą. Jos skirstomos kasmet. Parama daugiausia pasinaudoja: skautiškieji leidiniai, vadovų lavinimas, rajonų skautiška veikla, Sąjungos archyvas, Tautinių stovyklų ruoša. Per 39 metus jau paskirstyta 386,675 doleriai. Nejudinimas pagrindinis kapitalas ligi 2013 m. pabaigos pasiekė 410,038 dol. sumą.
Gale 2016m. Fondo kapitalas $429,337.80.

ISTORINĖ LS FONDO APŽVALGA

Fondo valdybos sudaromos iš Atlanto rajone gyvenančių vadovų. Per pirmuosius 25 metus, Fondą ugdant, ypač daug dirbo pirmininkas v.s. Česloval Kiliulis, padedant v.s. fil. Kostui Nenortui, v.s. fil. dr. Jurgiui Gimbutui, v.s. Saulei Šatienei, fil. Daliai Zikienei, v.s. Mykolui Banevičiui ir s. fil. Juliui Špakevičiui. 18 metų valdybai vadovavo v.s. fil Petras Molis. 2009 m. pavasarį jam mirus, nauja Fondo pirm. tapo v.s. Birutė Banaitienė. Kiti valdyboje: vice primininkas/iždininkas v.s. fil. Romas Jakubauskas, sekretorius v.s. Bronius Naras, v.s. Paulita Alinskiene, v.s. fil. Danutė Marcinkevičiutė, ps. Romas Juozelskis ir s. Asta Norvaišienė.
2016 m. pavasarį v.s. Bronius Naras pasitraukė iš valdybos del sveikatos, sutiko valdyboj dalyvauti v.s. fil Gintautas Taoras.

AUKOS

Fondo pajamos kaupiamos įvairiais būdais – norėdami padėti išlaikyti skautišką jaunimą sąmoningais lietuviais paskiri asmenys atsiunčia aukų Fondo iždininkui. Aukojama įrašant giminių, draugų vardus, ypač šermenų metu. Laukiame ir testamentini palikimų. Taip pat, ruošiami aukų vajai paštu. Aukas galima nurašyti nuo federalinių pajamų mokesčių. Kiekviena auka yra didžiai vertinama ir laukiama.
Dėkodami visiems Fondo rėmėjams, prašome ir toliau padėti tobulėti lietuvių skautiškam jaunimui.

Čekius rašyti: Lithuanian Scouts Association – LSF ir siusti Romui Jakubauskui, 14 Nancy Drive, Auburn, MA 01501

FORMA

LITHUANIAN SCOUTS FUND CELEBRATING ITS 40th ANNIVERSARY

GOALS OF THE LITHUANIAN SCOUTS FUND

The Lithuanian Scouts Fund is celebrating its 40th anniversary since it was founded in 1975 by the senior leadership of the Lithuanian Scouts Association. The main purpose of the Fund is to continue supporting projects that preserve scouting activities of the Scouts Association. Your donations are carefully invested. Only the accrued yearly interest is used to help fund Lithuanian scouting publications, training of leaders, regional and national camps / jamborees and other scouting activities. Thus, since the Fund’s inception, $386,675 have been allocated in grants. At the end of 2011, the Fund had $410,038 in savings deposits.
At the end of 2015, the Fund had $429,337.80 in savings deposits.

FUND’S HISTORY

Managing the Fund are Lithuanian scout leaders from Massachusetts. The first 25 years were especially productive, raising most of the contributions. The Fund’s first president was Česlovas Kiliulis. For the past 18 years the Fund was chaired by Petras Molis. Upon his death in 2009, Birutė Banaitis assumed the Fund’s leadership. The vice president and treasurer is Romas Jakubauskas, secretary Bronius Naras. The rest of the board: Danutė Marcinkevičius, Paulita Alinskiene, Romas Juozelskis and Asta Norvaiša.
Secretary Bronius Naras resigned from the Board in early 2016 due to illness and GintautasTaoras agreed to join the Board in the spring of 2016.

CONTRIBUTIONS

Contributions are solicited in order to help Lithuanian scouts to preserve their heritage. Donations may be mailed to the Fund’s treasurer. You may donate in memory of deceased relatives, friends. Also, remember to include LS Fund in your last will. Donated sum may be deduced from your Federal Income tax. Each gift is greatly appreciated.
Please keep supporting our youth in Lithuanian scouting activities.

Please write checks: Lithuanian Scouts Assoc. – LSF and mail to Romas Jakubauskas, 14 Nancy Drive, Auburn, MA 01501

FORM