Tautinę stovyklą

Sveiki atvykę į Lietuvių Skautų Sąjungos žiniatinklio svetainę.

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė‐Lemon
v.s. fil. Rūta Baltaduonytė‐Lemon

Lietuvių skautų sąjunga, veikianti išeivijoje, rūpinasi ir sudaro sąlygas lietuvių kilmės jaunuoliams augti bei lavintis lietuviškos skautybės dvasioje. Šios svetainės tikslas yra pateikti informaciją apie organizaciją, programas bei nuostatus. Taip pat paminėti svarbiuosius Sąjungoje įvykius.

Welcome to the Lithuanian Scouts Association website.
The L.S.A. provides a program for young people of Lithuanian heritage that encourages leadership, citizenship, and personal growth of each Scout. This site is designed to provide an introduction to L.S.A. and helpful information regarding our scouting program for our members.

 


 

 

Mieli broliai, mielos sesės, gerbiamieji svečiai!

Man didelis malonumas ir dar didesnė garbė, kad mane parinkote eiti Tarybos Pirmininkės pareigas.  Nuoširdžiai dėkoju už paramą, pasitikėjimu manimi.  Stengsiuosi kuo daugiau vykdyti skaučų įsakymą sąžiningai atlikti visas savo pareigas.

Šie mūsų paskutinieji Sąjungos rinkimai buvo unikalūs nes pirmą kartą LSS istorijoje jie vyko internete.  Nors kiti balsai buvo įprastu popieriniu būdu surinkti, didžiausioji balsavimo dalis buvo elektroniniai atlikta.  Negaliu įsivaizduoti kiek darbo, jėgų, ištvermės reikėjo šiam milžininškui projektui.  Širdingą padėką reiškiu Rinkimų Komisijai ir komisijos Pirmininkui broliui Gintarui Aukštuoliui už sėkimgai pavykusius pirmuosius elektroniai pravęstus rinkimus.

Nėra klausimo, kad dvidešimts pirmo šimtečio pasaulis yra teknologijos varomas, kompiuteriai ir internetas yra kasdienybės.  Mes ką tik elektroninai išrinkome naują Sąjungos vadovybę.  Seserijos/Brolijos Vadija pakėlimams ir apdovanojimams bent penkeris metus elektroniniai balsuoja.

Su Tarybos pritarimu, sekantis pramatytas žingsnis yra interneto puslapiuose įvesti elektroninę metinę registraciją.  Norėtumėme ne tik tuntams, vietininkijoms ir būreliams registracijos bei nario mokesčių mokėjimo procesus supaprastinti, bet siekiame Tarybos iždininkės buhalterijos darbus ir atsiskaitymą su valdžia padaryti sklandesnius.  Tikslas yra sukurti vienetų iždininkams paprastą metodą narių duomenis internete suvesti ir nario mokesčius sumokėti taip, kad Tarybos iždininkei nereikėtų informacijų laukti ar čekių išsiūstų paprastu paštu gauti.  Įvestomis informacijomis būtų galima tučtuojau pasinaudoti, o pinigai būtų saugiai perduoti.  Taip pat tikimėsi interneto svetainėje sudaryti sąlygas saugiai aukas rinkti.

Toliau, šioje kadencijoje stengsimėsi sutvarkyti “Skautų Aidą”.  Mums rūpi ištyrinėti, koki reikalai “Skautų Aidą” kamoja, kad taip sunkiai jis yra išleidžiamas.  Padėtį žadame apsvarstyti, išnagrinėti.  Bandysime reikalus išspręsti ir žurnalą vėl išleisti.

Sunku tikėti lietuviškosios skautijos šimtmetis vos už kampo, šimtmečio jubiliejų švęsime 2018 metais.  Manau, būtinai turime didžiuotis tuomi, kad sugebėsime sulaukti tą žymūjį šimtmetį, ne visoms organizacijoms nutenka toks pasisekimas.

Nors šimtmetis šioje kadencijoje neišpuola, dauguma paruošiamuojų darbų mums lęmia.  Per ateinančius beveik tris metus šiai kadencijai teks šiaurės Amerikoje stovyklavietę X-tąjai Tautinei stovyklai (XTS) parinkti, šimtmečio Tautinę stovyklą Australijoje ko-ordinuoti su Australijos rajono vadija, paskelbti konkursus ir parinkti šimtmečio jubiliejaus dainą, tvarkyti lėšų rinkliavas, išrinkti šimtmečio jubiliejaus ir Tautinės stovyklos įženklinimą bei atributiką, suruošti įvairius privedamuosius įvykius, atlikti pagrindinius XTS darbus ir bendrai sukloti pamatus šimtmečio atšventimui.

Turime vilties su Lietuvos Skautija bendradarbiauti šimtmečio reikalais, ypač Tautinės stovyklos suderinimu Lietuvoje.  Dėka broliui Gintui, pradiniai mazgai su Lietuvos Skautija ir su Apskritu Stalu yra uzmegsti, stengsimėsi tuos ryšius kuo daugiau sustiprinti ir vystyti.

Brolį Gintai:  visos Sąjungos vardu tariu Tau milžininšką skautišką AČIŪ už paskutinių šešių metų sumanų pirmininkavimą L.S.S. Tarybai bei Pirmijai.  Tikrai buvo grynas malonumas su Tavimi bendradarbiauti.  Ypač įvertiname tai, kad visados turėjai laiko į visų klausimus atsakyti, pasikalbėti, išaiškinti, patarti ir kaidada sausą juokelį nukrėsti.  Dideles pėdas palikai.  Pasigęsime Tavęs ir, kai būsi pasiilsėjęs, lauksime Tavęs sugrįžtančio.  Tau visados paliksime ratelyje vietą.

Vis Budžiu!  Gero Vėjo!  Ad meliorem!

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon

L.S.S. Tarybos Pirmininkė

2015 m. kovo 21 d.

Klevelandas, JAV