Atgimė Tėvynė
[su_accordion]
[su_spoiler title=”Atgimė Tėvynė” style=”fancy”]Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes,
Metai išaugino skautiškas eiles.
Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai!
Motina ji mūsų, o mes jos vaikai!

Ei, pirmyn, į Tautinę stovyklą,
Ten paspausim broliškai rankas,
Tai geriausia skautiška mokykla,
Ten supinsim darbą ir dainas.

Tautinė stovykla sušaukė visus,
Panemunės šilas priglaudė svečius.
Laužas tegul jungia skautiškas širdis,
Liepsnos tegul neša dangun mūs mintis. [/su_spoiler]
[/su_accordion]

Ant Kalno Mūrai
[su_accordion]
[su_spoiler title=”Ant Kalno Mūrai” style=”fancy”]Ant kalno mūrai –
Joja lietuviai. (2×2 k.)
Joja, joja lietuvaičiai,
Neša, neša vainikaitį,
Vainiką rūtų,
Vainiką rūtų!

Štai ir prijojo
Uošvės dvarelį.
– Kelkis, kelkis, mergužėle,
Balta graži lelijėle,
Žirgelių girdyt,
Žirgelių girdyt.

Dar nesikelsiu,
Dar ne dienelė!
Man močiutė taip prisakė,
Su berneliais nekalbėti –
Močiutės klausau,
Širdelės klausau.


[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Dievui, Tau Tėvyne ir Žmonijai
[su_accordion]
[su_spoiler title=”Dievui, Tau Tėvyne ir Žmonijai” style=”fancy”]
Dievui, Tau Tėvyne ir Žmonijai
Skiriam visą meilę mūs širdžių.
Mes teturim mokslą ir jaunystę,
Esam skautai be savų miškų.

Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim.
Mus lydės paukšteliai ir daina,
O kai mes žygiuodami dainuosim,
Su mumis dainuos ir Lietuva.

Mūsų mintys lekia baltu vyčiu,
O krūtinę puošia lelija.
Dainą, jauno ilgesio supintą,
Teišgirs kilnioji žmonija.

Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim.
Mus lydės paukšteliai ir daina,
O kai mes žygiuodami dainuosim,
Su mumis dainuos ir Lietuva.

Dieną tą, kai močios vėl šypsosis,
Mes sugrįšim tėviškės paguost,
Jai pakelti palenktą jos galvą,
Mūsų darbo vainiku papuošt.

Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim.
Mus lydės paukšteliai ir daina,
O kai mes žygiuodami dainuosim,
Su mumis dainuos ir Lietuva.

Vėl Tėvynėj dygsta palapinės,
Stovyklauja skautai Lietuvos.
Tai supins jie mokslą su skautybe,
kels padangėn Vėliavą Tautos.

Čia kai mes laisvais keliais žygiuojam,
Mus paukšteliai lydi su daina,
O kai mes žygiuodami dainuojam,
Su mumis dainuoja Lietuva.

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Laužai Liepsnoja

[su_accordion]

[su_spoiler title=”Laužai Liepsnoja” style=”fancy”]

Laužai liepsnoja vakaruos,
Pietuose, šiaurėj ir rytuos.
Nuo jų lietuviška daina
Aplėks, pasaulį keldama.

Tad aukim skautiška, lietuviška dvasia,
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina,
Kurt laužų prie Baltijos,
Tarp girių Lietuvos.

Įžiebę Vilniaus kalvose,
Skautybės ugnį širdyse,
Vis nešam vėliavą aukštai,
Nors ir toli gimti namai.

Tad aukim skautiška, lietuviška dvasia,
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina,
Kurt laužų prie Baltijos,
Tarp girių Lietuvos.

Nei vandenynai, nei kalnai
Negal atskirti mūs ilgai,
Nuo skautų laukiančių miškų,
Tėvų sodybų ir laukų.

Tad aukim skautiška, lietuviška dvasia,
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina,
Kurt laužų prie Baltijos,
Tarp girių Lietuvos.


[/su_spoiler] [/su_accordion]

Pievos žalios
[su_accordion] [su_spoiler title=”Pievos žalios” style=”fancy”]
Pievos žalios, lygumėlės.
Baltas, baltas kranto smėlis.
Tyliai teka Nemunėlis į marias.

O-o-o-o-lia, o lia lia,
Mes keliaujam, o lia, o lia,
Iškylaujam, o lia, o lia,
Stovyklaujam su daina. x2

Žvejas žuvį meškerioja,
Laužas dega ir liepsnoja,
Katiliukas kunkuliuoja – bus sriubos.

O-o-o-o-lia, o lia lia,
Mes keliaujam, o lia, o lia,
Iškylaujam, o lia, o lia,
Stovyklaujam su daina. x2

Nors labai skani sriubienė,
Baigias mūsų vakarienė,
Palapinė šešiasienė kviečia mus.

O-o-o-o-lia, o lia lia,
Mes keliaujam, o lia, o lia,
Iškylaujam, o lia, o lia,
Stovyklaujam su daina. x2

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Tau, sesute, puikios gėlės

[su_accordion] [su_spoiler title=”Tau, sesute, puikios gėlės,” style=”fancy”]

Tau, sesute, puikios gėlės,
O man – kardas prie šalies;
Tau akis plaus ašarėlės,
Man gaisrai kelius nušvies. (2×2 k.)

Tau rymoti – manęs laukti,
Man kovoti mirtinai,
Gal sulauksi manęs jauno,
Jei neslėgs šalti kapai.

O jei žūsiu už Tėvynę,
Brangią žemę Lietuvos,
Tai žvaigždutė vakarinė,
Pas mane tave atves.

Ant smėlėto mano kapo
Prisodinki daug gėlių,
O kad jos gražiai žydėtų,
Palaistyk vandenėliu.

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Augo Sode Klevelis

[su_accordion] [su_spoiler title=”Augo Sode Klevelis” style=”fancy”]

Augo sode klevelis,
Augo sode žaliasai.
Po tuo klevu, po žaliuoju,
Gul bernelis jaunasai. (2×2 k.)

Viens du trys, graži Lietuva,
Kaip gėlelė žydi visada. (x2)

Nepapūski, vėjeli,
Nepapūski, šiaurasai,
Nepajudink klevo šakų,
Nepabudink bernelio.

Viens du trys, graži Lietuva,
Kaip gėlelė žydi visada. (x2)

Ir papūtė vėjelis,
Ir papūtė šiaurasai.
Pajudino klevo šakas,
Pabudino bernelį.

Viens du trys, graži Lietuva,
Kaip gėlelė žydi visada. (x2)

Kelkis, kelkis, berneli.
Kelkis, kelkis, jaunasai.
Laikas joti į karužę,
Ginti laisvę Lietuvos!

Viens du trys, graži Lietuva,
Kaip gėlelė žydi visada. (x2)

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Augo Giroj Ažuolėlis

[su_accordion] [su_spoiler title=”Augo Giroj Ažuolėlis” style=”fancy”]

Augo girioj ąžuolėlis, (2 k.)
Augo girioj ąžuolėlis,
Pas tėvelį sūnaitė(lis). (2 k.)

Rūpinosi tėvužėlis,
Rūpinosi tėvužėlis,
Kad jo mažas sūnaitė(lis).

– Nesirūpink, tėvužėli,
Nesirūpink, tėvužėli,-
Užaugs tavo sūnaitė(lis).

Užaugs tavo sūnaitėlis,
Užaugs tavo sūnaitėlis,
Bus Lietuvos kareivė(lis).

– Man nereikia kareivėlio,
Man nereikia kareivėlio,
Man tik reikia artojė(lio).

– Nepabuvęs kareivėliu,
Nepabuvęs kareivėliu,
Nebus geras artojė(lis).

Augo girioj liepužėlė,
Augo girioj liepužėlė,
Pas motulę dukružė(lė).

Rūpinosi motinėlė,
Rūpinosi motinėlė,
Kad jos maža dukružė(lė).

– Nesirūpink, motinėle,
Nesirūpink, motinėle,-
Užaugs tavo dukružė(lė).

Užaugs tavo dukružėlė,
Užaugs tavo dukružėlė,
Bus Lietuvos šokėjė(lė).

– Man nereikia šokėjėlės,
Man nereikia šokėjėlės,
Man tik reikia audėjė(lės).

– Nepabuvus šokėjėle,
Nepabuvus šokėjėle,
Nebus gera audėjė(lė).

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Tylūs Armonikos Tonai

[su_accordion] [su_spoiler title=”Tylūs armonikos tonai” style=”fancy”]

Tylūs armonikos tonai
Primena tavo akis,
Primena tavo blakstienas,
Tylias ir juodas naktis. (2×2 k.)

Buvo pavasaris šičia,
Alyvos žydėjo baltai.
Pražydo mūs meilė netyčia,
Pražydo visai nekaltai.

Bet sodas vis rimo ir balo,
Lakštingalos suokė naktim.
Tos dienos auksinės apsalo
Tyliajam dainų sūkury.

Tačiau aš prisimenu viską,
Išvydus šią puokštę gėlių.
Ta vasara slenka akyse,
Bet jos sugrąžint negaliu.

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Greitai, Greitai

[su_accordion] [su_spoiler title=”Greitai, Greitai” style=”fancy”]

Greitai, greitai laikas bėga
Gražių svajonių ir sapnų,
Miške balsas nuskambėjo,
Ir tiktai girdis aidas jo. (2×2 k.)

Greitai, greitai išvažiuosiu,
Paliksiu tave amžinai,
Gal daugiau jau nebegrįšiu –
Užmiršk, užmiršk, užmiršk, prašau.

Užmiršk, be keršto be piktumo,
Užmiršk praėjusius laikus.
Užmiršk, kad aš tave mylėjau,
Užmiršk, užmiršk, užmiršk, prašau.

Aš paslaptauti nemokėjau
Ir atviros širdies buvau,
Bet tavo būti negalėjau,
Atleisk, atleisk, atleisk, prašau.

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Grįšim, Grįšim

[su_accordion] [su_spoiler title=”Grįšim, Grįšim” style=”fancy”]

Grįšim, grįšim ten kur teka
Nemunėlis ir Neris,
Kur pavasari ant tako
Obelų žiedeliai kris.

Kur gegutė užkukavo
Mums per soda skrisdama,
Kur lopšely užliūliavo
Mus pirmais sapnais mama (2×2 k.)

Kur svajonės mūsų žydi
Mūsų soduose žalious,
Grįšim grįšim nepaklydę
Svetimu kraštų kelious.

Kur gegutė užkukavo
Mums per soda skrisdama
Kur lopšely užliuliavo
Mus pirmais sapnais mama (2×2 k.)

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Lietuvos Kareiveliai

[su_accordion] [su_spoiler title=”Lietuvos Kareiveliai” style=”fancy”]

Mes Lietuvos karaivėliai,
Niekas nedejuoja
Visi smagūs, visi linksmi
Daineles dainuojam.

Marš, marš kareivėliai,
Marš į kovą dobilėliai.
Į priešą pirmyn,
Pirmyn, pirmyn, pirmyn. (2 k.)

Kas nenori laukų arti
Ir tėvų klausyti,
Tegul eina į karuže
vargo pamatyti.

Marš, marš kareivėliai,
Marš į kovą dobilėliai.
Į priešą pirmyn,
Pirmyn, pirmyn, pirmyn. (2 k.)

Lietus lyja, darganoja,
Ar giedra dienelė,
Karaivėliai susirinkę
Skamba jų dainelė.

Marš, marš kareivėliai,
Marš į kovą dobilėliai.
Į priešą pirmyn,
Pirmyn, pirmyn, pirmyn (2 k.)

Mergužėlės mumis myli,
Kepures dabina,
Kai palydi gailiai verkia,
Dailiai apkabina.

Marš, marš kareivėliai,
Marš į kovą dobilėliai.
Į priešą pirmyn,
Pirmyn, pirmyn, pirmyn (2 k.)

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Norečiau As Keliauti

[su_accordion] [su_spoiler title=”Norečiau As Keliauti” style=”fancy”]

Norėčiau aš keliauti ten toli, toli (2 k)
Už jūrių marių, už upių vanden÷lių,
Kur šlama, ošia girios ir gieda vieversiai. (2×2 k.)

Minties sparnais skrendu aš ten toli, toli. (2 k)
Brangios tevynės laukus, dirvonus, pievas
Pilies apleistas sienas kasdieną aplankau. (2×2 k.)

Tevyne, kaip sunku gyventi be tavęs! (2 k)
O kad išauštų ir man laimės dienele,
Kad aš savo šalelen galėčiau vel sugrįžt! (2×2 k.)

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Tave Aš Pamačiau

[su_accordion] [su_spoiler title=”Tave Aš Pamačiau” style=”fancy”]

Tave aš pamačiau, tave aš pamylėjau
Ir savo jauną širdį tik tau atidaviau.
Žinau, kodėl juokiuos, žinau, kodėl ir verkiu,
Bet ar tu būsi mano – tikrai to nežinau.

Ir atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom,
Atsimeni, kaip mes prie laužo dainavom,
Atsimeni, kaip mes per naktį budėjom ir kalbėjom.

Tik tu man žiedą duok ir kitos nevilioki,
Būsiu ištikima, tu meilė man pirma.
Bet greit reiks išsiskirt, gal kitą tu mylėsi,
Bet apie šitas dienas galvosim visada.

Ir atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom,
Atsimeni, kaip mes prie laužo dainavom,
Atsimeni, kaip mes per naktį budėjom ir kalbėjom.


[/su_spoiler] [/su_accordion]

Stoviu Aš Parimus

[su_accordion] [su_spoiler title=”Stoviu Aš Parimus” style=”fancy”]

Stoviu aš parimus prie rūtų darželio,
Kai paspaudęs ranka, tyliai išejai.
Ašarom sidabro verke rūtos žalios,
Skendo ūkanose Lietuvos laukai.] 2×2 k.

Kas paklaus, kod÷l man ašaros taip byra,
Kas man ravint rūtą “Padek Diev” sakys?
Kas akys manosios atras lino žiedą,
Kas, o kas, okas gi — nerami širdis.

Tankiai varsto šeivos, stakles ąžuolines,
Klojas lino drobes taip švelniai, dailiai.
Rankšluostin įausiu “Lietuva Tevyne”,
Tu didvyrių žeme, mes tavo vaikai.

Kada mūs’ žemele bus nuo kraujo soti,
Tada tu sugrįši miško takeliu.
Atnešiu vandens tau moliniam ąsoty,
Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu linų.

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Lietuva Brangi

[su_accordion] [su_spoiler title=”Lietuva Brangi” style=”fancy”]

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.

Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos,
Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos
Graudžiai malonias dainas ringuoja.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas;
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas.

Kaip puikūs tavo dvarai, tėvyne,
Baltai iš sodų žalių bekyšą!
Tik brangią kalbą tėvų pamynę
Jie mūsų širdis mažai ką riša.

Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs,
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis
Ramumą neša, saldžiai nutilęs.

Bažnyčios tavo ne tiek gražybe,
Ne dailės turtais, ne auksu žiba;
Bet dega meilės, maldos galybe,
Senųjų amžių gyva tikyba.

Kai ten prieš sumą visi sutarę
Graudžiai užtraukia „Pulkim ant kelių“,
Jausmai bedievio vėl atsidarę
Tikėti mokos nuo tų vaikelių.

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Atsikėliau anksti rytelį

[su_accordion] [su_spoiler title=”Atsikėliau anksti rytelį” style=”fancy”]

Atsikėliau anksti rytelį,
Anksti rytelį, anksti rytelį.
Atsikėliau anksti rytelį,
Liūdna be tavęs,
O, o o o o o o o.

Tu buvai mano mylimasis,
Mylimasis, mylimasis.
Tu buvai mano mylimasis,
Mane palikai. . . .
O o o o. . . . . .

Nėra rožės be spyglių
Be spyglių, be spyglių,
Nėra meilės be kančių,
Meilės be kančių.
O, o o o . . . .

Saulutė mano veidą šildo,
Veidą šildo, veidą šildo,
Saulutė mano veidą šildo,
Bet nešildo širdies.
O o o o. . . . . .

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Čigonai

[su_accordion] [su_spoiler title=”Čigonai” style=”fancy”]

Ten toli ošia žalia girelė,
Prie jos čigonai kuria ugnelę.
Skamba gitaros, gaudžia trimitai,
Moterys šoka, groja vyriškiai. (2×2 k.)

Oi, jūs, čigonai, iš kur atėjot,
Plačiam pasauly kur vaikštinėjot?
Kur jūsų žemė, kur tėviškėlė,
Kuri priglaustų jūs šeimynėlę?

Mes atėjūnai, žemės klajūnai,
Nepriglaus mūsų nė puikūs rūmai.
Sukūrę laužą, šoksim, trepsėsim
Ir savo didį šokį pradėsim.

Taip susitarę šoksim, trepsėsim,
Klausyk, mergele, ką tau kalbėsim:
– Neieškok meilės turtingo pono,
Vilioki jautrią širdį čigono.

Čigons – bernelis, čigons – varguolis,
Čigons laimingas, čigons turtuolis!
Čigons neturi ant savęs pono,
Kur tik pažvelgsi – žemė čigono!

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Kapitonas Jonas

[su_accordion] [su_spoiler title=”Kapitonas Jonas” style=”fancy”]

Turiu laivelį mažą,
Plonų plonų lentučių.
Man jį padarė tėtis,
Kad jūrininku būčiau.
Tururururururu, tururururururu
Man jį padarė tėtis,
Kad jūrininku būčiau.

Einu krantu smėlėtu
Žuvytės tyliai plaukia.
Ei, traukitės iš kelio
Ir duokit laivui kelią.
Tururururururu, tururururururu
Ei, traukitės iš kelio
Ir duokit laivui kelią.

Buvau Jonelis mažas
Dabar jau didis Jonas
Širdelėj labai gera,
Kad aš jau kapitonas.
Tururururururu, tururururururu
Širdelėj labai gera,
Kad aš jau kapitonas.

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Oi Mergeles Mergužėles

[su_accordion] [su_spoiler title=”Oi Mergeles Mergužėles” style=”fancy”]

Oi, mergelės mergužėlės, Ridig dai, ridig do
Gražios mūsų dainužėlės, Ridig dai, ridig do
Kai per Lietuvą važiuojam, kai užtraukiam, uždainuojam,
Ridig dai, ridig dai, ridig do.

Ai ai, ridig dai…
Oi oi, ridig do…
Ai ai, ridig dai…
Oi oi, ridig do…

Kepures visi mums kelia, Ridig dai, ridig do
Kai išgirsta šią dainelę, Ridig dai, ridig do
Ja aplankom gimtą namą, ją beržai prie kelio šlama.
Ridig dai, ridig dai, ridig do.

Ai ai, ridig dai…
Oi oi, ridig do…
Ai ai, ridig dai…
Oi oi, ridig do…

Darbininkai ir artojai, Ridig dai, ridig do
Šią dainelę atkartoja, Ridig dai, ridig do
Ji sykiu į darbą žengia, ji plasnoja per padangę
Ridig dai, ridig dai, ridig do.

Ai ai, ridig dai…
Oi oi, ridig do…
Ai ai, ridig dai…
Oi oi, ridig do…

Jei dainelę šią mokėsi, Ridig dai, ridig do
Niekada tu neliūdėsi, Ridig dai, ridig do
Ar tu eisi, ar važiuosi, ją visur linksmai dainuosi.
Ridig dai, ridig dai, ridig do.

Ai ai, ridig dai…
Oi oi, ridig do…
Ai ai, ridig dai…
Oi oi, ridig do…

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Saulutė tekėjo lapeliai mirgėjo

[su_accordion] [su_spoiler title=”Saulutė tekėjo lapeliai mirgėjo” style=”fancy”]

Saulutė tekėjo, Lapeliai mirgėjo,
O du broliai brolužėliai Žirgelius balnojo. (2×2 k.)

Žirgelius balnojo, Su žirgu kalbėjo:
Oi, žirgeli, juodbėrėli, Josim pas mergelę.

Per laukelį jojau – Laukelis dundėjo,
Kai užkliudžiau akmenėlį Ugnelė žėrėjo.

O štai ir prijojau Uošvelės dvarelį;
Nauji vartai užrakinti Variniais rakteliais.

Oi, išeik, išeiki, Uošveli tėveli,
Ir priimki mane jauną Ir mano žirgelį.

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Stovi malūnas prie kelio

[su_accordion] [su_spoiler title=”Stovi malūnas prie kelio” style=”fancy”]

Stovi malūnas prie kelio,
Saulė seniai vakaruos,
Žaidžia mėnulis upely,
Klausosi mano dainos.

Nors nėr tavęs čionai,
Nors tu toli,
Noriu papasakot tau vienai –
Kas manoj širdy…

Noriu šio vakaro sapną
Apie tave susapnuot,
Noriu, tave susitikęs,
Dviese prie upės dainuot.

Nors nėr tavęs čionai,
Nors tu toli,
Noriu papasakot tau vienai –
Kas manoj širdy…

Kaip man tave susitikti!
Kaip man tave pamatyt?
Eitum saulėlydžio laukti,
Eitum aušros pasitikt…

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Sutelk mus, Viešpatie, būrin

[su_accordion] [su_spoiler title=”Sutelk mus, Viešpatie, būrin” style=”fancy”]

Sutelk mus, Viešpatie, būrin
Padangėj savo atviroj,
Ramybėj ir tyloj
Maldaut jauna širdim.

Lyg lakios žiežirbos laužų
Sugrįžtam į Tave nūnai.
O, Tėve, Tu žinai
Slaptas mintis visų.

Atleisk, jei buvome kalti,
Palaimink pastangas šviesias,
Priimk dienos aukas
Ir būk prie mūs arti.

Štai miškas rimsta vakarop,
Ramybė skleidžiasi aplink.
Tu maldą mūs priimk
Padangėj atviroj.

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Kai Verkiancio Smuiko

[su_accordion] [su_spoiler title=”Kai Verkiancio Smuiko” style=”fancy”]

Gaidos

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Raudoni Batukai

[su_accordion] [su_spoiler title=”Raudoni Batukai” style=”fancy”]

Aš nupirksiu batukus tau-
Bus raudoni, labai gražūs.
Bet sunku bus išsirinkti,
Nes kojytės tokios mažos.

Jei nori, vyksime mes į Cheres,
Jei nori, vyksime mes į Cheres.
Žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka.
Žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka.
Žiūrėk, kaip šoka ir šokt nemoka
Kojytės mažos batais raudonais.

Aš nunešiu meistrui Pedro,
Kad sidabru juos ataustų,
Kad šilkais išsiuvinėtų-
Ir kojyčių tau nespaustų.

Jei nori, vyksime mes į Cheres,
Jei nori, vyksime mes į Cheres.
Žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka.
Žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka.
Žiūrėk, kaip šoka ir šokt nemoka
Kojytės mažos batais raudonais.


[/su_spoiler] [/su_accordion]

Ant Kalno Gluosnys
[su_accordion]
[su_spoiler title=”Ant Kalno Gluosnys” style=”fancy”]

Džium, džium, džium . . .

Ant kalno gluosnys,
Pakalnėj šulnys.
Ten stovėjo mergužėlė
Pati sau viena. (2 k.)

Džium, džium, džium . . .

Atjoj bernelis
Žirgelio girdyt.
Sustok, palauk, mergužėle,
Duok žirgui vandens. (2 k.)

Džium, džium, džium . . .

Negaliu stovėt,
Su tavim kalbėt,
Šalta rasa, o aš basa –
Nušals kojelės. (2 k.)
[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Šlama Šilko Vėjas
[su_accordion]
[su_spoiler title=”Šlama Šilko Vėjas” style=”fancy”]
Šlama šilko vėjas, aguonėlės žydi
Ei valio, saulute, tu visur mus lydi.
Lylia, oi lylia, lylia, oi lylia
Ei valio, saulute, tu visur mus lydi.

Su tavim pražysta mūsų jaunos dienos
Baltos, kaip lelijos gelsvos, kaip purienos.
Lylia, oi lylia, lylia, oi lylia
Baltos, kaip lelijos gelsvos, kaip purienos.
Su tavim kas rytą iš lovelės keliam,
Vakare palydim mes tave dainelėm.
Lylia, oi lylia, lylia, oi lylia
Vakare palydim mes tave dainelėm.

Ei valio, saulute, saule auksakase,
Esam tavo broliai, esam tavo sesės.
Lylia, oi lylia, lylia, oi lylia
Esam tavo broliai, esam tavo sesės.
[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Ėjo Skautas Iškylauti
[su_accordion]
[su_spoiler title=”Ėjo Skautas Iškylauti” style=”fancy”]
Ėjo skautas iškylauti
Patyrimo daugiau gauti
Patyrimo, patyrimo,
Patyrimo daugiau gaut. (2 k.)

Ėjo skautas tuo kelaičiu,
Dėjo šlipsą ant kelmaičio,
Dėjo šlipsą…

Ėjo žmogus tuo kelaičiu
Ėmė šlipsą nuo kelmaičio,
Ėmė šlipsą…

Ei, tu, žmogau, nekvailioki,
Mano šlipsą atiduoki,
Mano slipsą…

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Nusileido Saulužėlė
[su_accordion]
[su_spoiler title=”Nusileido Saulužėlė” style=”fancy”]
Nusileido saulužėlė
Susimasčiusi rimta
Mūsų jaunos širdužėlės
Džiaugias su visa gamta!

Rai rai rai rita,
Rai rai rai rita,
Rai rai o pa pa,
Tra lia lia lia lia lia lia lia! (2 k.)

Laužas dega, aiškiai šviečia,
Kyla kibirkštys aukštai,
Džiūgauti visus mus kviečia,
Mes dainuojame linksmai!

Rai rai rai rita,
Rai rai rai rita,
Rai rai o pa pa,
Tra lia lia lia lia lia lia lia! (2 k.)

Štai lakštutė prisidėjo,
Aidas sklaidosi plačiai,
Sutartinės klausos gėlės,
Klausos pievos ir miškai.

Rai rai rai rita,
Rai rai rai rita,
Rai rai o pa pa,
Tra lia lia lia lia lia lia lia! (2 k.)

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Jaunos Širdys
(Gintaro Vadovių Mokyklos daina)

[su_accordion]
[su_spoiler title=”Jaunos Širdys” style=”fancy”]
Laužo liepsnose rašyti
Musu pažadai jauni.
Gintaro mokyklos siekiai
Gairė skautiskam kely, kely.

Jaunos širdys ir svajonės
Ir laisva daina.
Šviecia gintaro kelionėj
Tau, brangioji Lietuva.

Saulės spinduliuose žėri
Dievo žemės žaluma.
Dievui, artimui ir gėriui
Kyla vėliava žalia, žalia.

Jaunos širdys ir svajonės
Ir laisva daina.
Šviecia gintaro kelionėj
Tau, brangioji Lietuva.

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

DOWNLOAD PDF NOW

Visos 30 X-TS Dainos (PDF)