LSS SESERIJOS VADIJA   2015–2017

  Seserijos Vadė   

 

s. fil. Daiva Chauhan

  Sekretorius  j.ps. fil. Vilius Dundzila
  Iždininkė s. Lilija Gelažis
  Tiekimo Skyriaus Vedėja vs. Dalia Trakienė
  Lavinimo Skyriaus Vedėja vs. Audra Lintakienė
  Oro Skaučių Skyriaus Vedėjas o.s. s.v.  j.b. Jonas Gražys
  Tinklapio Vedėja ps. fil. Audra Rusinaitė
  Atlanto Rajono Vadas s. Saulius Dambauskas
  Australijos Rajono Vadas v.s. Henrikas Antanaitis
  Europos Rajono Vadė ps. Laima O’Brien
  Kanados Rajono Vadė

 

v.s. Audra
Puzerytė-Viskantienė

  Pietų Amerikos Rajono Vadas
  Ramiojo Vandenyno Rajono Vadas s.v. ps. fil. Auris Jarašūnas
  Vidurio Rajono Vadas ps. Andrius Anužis
  Jūrų Skaučių Skyriaus Vedėja js. fil. Vaiva Rimeika
  Vyr. Skaučių Skyriaus Vedėja

 

ps. Daina Mattis

  Prityrusių Skaučių Skyriaus Vedėja
  Skaučių Skyriaus Vedėja
  Jaunesniūjų Skaučių Skyriaus Vedėja s. fil. Kassandra Kulnys-Douglas
  Liepsnelių Skyriaus Vedėja ps. fil Rasa Milo

LSS Taryboj Seserijos narės: v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, v.s. fil. Aušra Jasaitytė-Petry,
s. Lilija Geležis, s. Indrė Paškauskienė