LSS BROLIJOS VADIJA   2015–2017

 Brolijos Vadas     s.v. s. fil. Albertas Kerelis
 Sekretorius  j.ps. fil. Vilius Dundzila
 Iždininkė  s. Lilija Gelažis
 Tiekimo Skyriaus Vedėjas  ps. Aleksas Baipšys
 Lavinimo Skyriaus Vedėja  vs. Audra Lintakienė
 Oro Skaučių Skyriaus Vedėjas  o.s. s.v.  j.b. Jonas Gražys
 Tinklapio Vedėja  ps. fil. Audra Rusinaitė
 Atlanto Rajono Vadas  s. Saulius Dambauskas
 Australijos Rajono Vadas  v.s. Henrikas Antanaitis
 Europos Rajono Vadė  ps. Laima O’Brien
 Kanados Rajono Vadė  v.s. Audra Puzerytė-Viskantienė
 Pietų Amerikos Rajono Vadas
 Ramiojo Vandenyno Rajono Vadas  s.v. ps. fil. Auris Jarašūnas
 Vidurio Rajono Vadas  ps. Andrius Anužis
 Jūrų Skautų Skyriaus Vedėjas  js. fil. Aras Galinaitis
 Skautų Vyčių/Budžių Skyriaus Vedėjas  ps. Viktoras Šimkus
 Prityrusių Skautų Skyriaus Vedėjas  ps. Linas Kelečius
 Skautų Skyriaus Vedėjas  s.v.s. Tauras Vebeliūnas
 Jaunesniūjų Skautų Skyriaus Vedėjas  ps. Vėjas Belžinskas
 Giliukų Skyriaus Vedėjas  ps. Dainius Dumbrys

LSS Taryboj Brolijos nariai: ps. Augis Gedgaudas, v.s. fil. Marius Rusinas,
v.s. Edis Leipus, ps. Mykolas Slapšys