LSS BROLIJOS VADIJA   2018–2020

 Brolijos Vadas     s.v. v.s. fil. Albertas Kerelis
 Sekretorius
 Iždininkė  v.s. Lilija Gelažis
 Tiekimo Skyriaus Vedėjas  ps. Aleksas Baipšys
 Lavinimo Skyriaus Vedėja  vs. Audra Lintakienė
 Oro Skaučių Skyriaus Vedėjas  o.s. s.v.  j.b. Jonas Gražys
 Tinklapio Vedėja  ps. fil. Audra Rusinaitė
 Atlanto Rajono Vadas  s.v. s. Tomas Lora
 Australijos Rajono Vadas  v.s. Henrikas Antanaitis
 Europos Rajono Vadė  s.v. ps. Kęstutis Stirba
 Kanados Rajono Vadė  v.s. Audra Puzerytė-Viskantienė
 Pietų Amerikos Rajono Vadas
 Ramiojo Vandenyno Rajono Vadas  ps. Sigutė Mikutaitytė-Miller
 Vidurio Rajono Vadas  s. Andrius Anužis
 Jūrų Skautų Skyriaus Vedėjas  js. fil. Aras Galinaitis
 Skautų Vyčių/Budžių Skyriaus Vedėjas  ps. Viktoras Šimkus
 Prityrusių Skautų Skyriaus Vedėjas  ps. Linas Kelečius
 Skautų Skyriaus Vedėjas  s.v. s. Tauras Vebeliūnas
 Jaunesniūjų Skautų Skyriaus Vedėjas  ps. Vėjas Belžinskas
 Giliukų Skyriaus Vedėjas  ps. Dainius Dumbrys

LSS Taryboj Brolijos nariai: v.s. Remigijus Belzinskas, v.s. fil. Marius Rusinas,
v.s. Edis Leipus, s. Mykolas Slapšys