2018 – 2020 LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS (LSS) VADOVYBĖ

LSS TARYBA

Brolijos Sąrašu

v.s. Remigijus Belzinskas

v.s. fil. Marius Rusinas

v.s. Edis Leipus

s. Mykolas Slapšys

Seserijos Sąrašu

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė‐Lemon

v.s. Lilija Gelažytė-Kerelienė

ps. fil. Audra Rusinaitė

ps. Alytė Mažeikaitė

Akademinio Skautų Sąjudžio (A.S.S.) Sąrašu

s. fil. Edmundas Brooks

j.ps. fil. kun. Vilius Dundzila

j.ps. fil. Kristina Jonušas Mattis

ps. t.n. Beatričė Želvytė

Vyriausias Skautininkas (VS) ir Brolijos Vadas

v.s. fil. Albertas Kerelis, Jr.

Vyriausio Skautininko Pavaduotoja (VSP) ir Seserijos Vadė

v.s. fil. Daiva Chauhan

A.S.S. Centro Vadijos (CV) Pirmininkas

ps. fil. Audrius Aleksiūnas

A.S.S. CV Pirmininko Pavaduotojas (patariamuoju balsu)

ps. fil. Stefutė D-Agostino

Atlanto

s.v. s. Tomas Lora

Australijos

v.s. Henrikas Antanaitis

Europos

s.v. ps. Kęstutis Stirba

Kanados

v.s. Audra Puzerytė‐Viskantienė

Ramiojo Vandenyno

ps. Sigutė Mikutaitytė-Miller

Vidurio

s. Andrius Anužis

LSS TARYBOS PIRMIJA

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė‐Lemon Pirmininkė

v.s. fil. Marius Rusinas Pirmininkės Pavaduotojas

s. Lilija Gelažytė-Kerelienė Iždininkė

j.ps. fil. kun. Vilius Dundzila Sekretoras

s. fil. Albertas Kerelis VS/Brolijos Vadas

s. fil. Daiva Chauhan VSP/Seserijos Vadė

ps. fil. Audrius Aleksiūnas A.S.S. Centro Vadijos Pirmininkas

ps. fil. Audra Rusinaitė Informacijos Koordinatorė (Pritaramuoju balsu)

KITOS LSS INSTITUCIJOS ir KITI PAREIGŪNAI

Garbės teismas

s.v. s. fil. Auris Jarašūnas (Pirmininkas)

s. fil. Paulius Mickus

ps. fil. Vilija Januškytė Garbonkus

Kontrolės komisija

v.s. fil. Tomas Dundzila (Pirmininkas)

v.s. fil. Vytenis Kirvelaitis

s. Kristina Dambaras-Janowicz

Evangelikų Dvasios Vadas

v.s. kun. Algimantas Žilinskas

Lietuviškosios Skautybės Fondo Pirmininkė

v.s. Birutė Banaitienė

LSS Archyvo ir Muziejaus Vedėjas

ps. fil. Šarūnas Rimas

Skautų Aido Redaktorė

s. fil. Rita Rašymienė

Skautų Aido Administratorius

v.s. Romas Rupinskas

Skautybės Kelio Redaktorius/ė

 

Tiekimo Skyriaus Vedėja

v.s. Audra Reivydienė