2015 – 2017 LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS (LSS) VADOVYBĖ

LSS TARYBA

Brolijos Sąrašu

ps. Augis Gedgaudas

v.s. fil. Marius Rusinas

v.s. Edis Leipus

ps. Mykolas Slapšys

Seserijos Sąrašu

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė‐Lemon

v.s. fil. Aušra Jasaitytė-Petry

s. Lilija Gelažytė-Kerelienė

s. Indrė Paškauskienė

Akademinio Skautų Sąjudžio (A.S.S.) Sąrašu

j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta

v.s. fil. Zita Rahbar

s. fil. Audrius Kirvelaitis

j.v.s. fil. Dalia Žygienė

Vyriausias Skautininkas (VS) ir Brolijos Vadas

s. fil. Albertas Kerelis, Jr.

Vyriausio Skautininko Pavaduotoja (VSP) ir Seserijos Vadė

A.S.S. Centro Vadijos (CV) Pirmininkas

v.s. fil. Ričardas Chiapetta

A.S.S. CV Pirmininko Pavaduotojas (patariamuoju balsu)

v.s. fil. Jonas Variakojis

Atlanto

s. Saulius Dambauskas

Australijos

v.s. Henrikas Antanaitis

Europos

vyr.sk. psl. Laima O’Brien

Kanados

v.s. Audra Puzerytė‐Viskantienė

Ramiojo Vandenyno

s.v. s. fil. Auris Jarašūnas

Vidurio

ps. Andrius Anužis

LSS TARYBOS PIRMIJA

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė‐Lemon Pirmininkė

s. Indrė Paškauskienė Pirmininkės Pavaduotoja

s. Lilija Gelažytė-Kerelienė Iždininkė

v.s. fil. Aušra Jasaitytė-Petry Sekretorė

s. fil. Albertas Kerelis VS/Brolijos Vadas

v.s. fil. Ričardas Chiapetta A.S.S. Centro Vadijos Pirmininkas

v.s. fil. Marius Rusinas Pirmijos Narys (patariamuoju balsu)

ps. Audra Rusinaitė Informacijos Koordinatorė (patariamuoju balsu)

VSP/Seserijos Vadė

KITOS LSS INSTITUCIJOS ir KITI PAREIGŪNAI

Garbės teismas

j.v.s. fil. Virga Rimeikienė (Pirmininkė)

ps. Robertas Blinstrubas

ps. Asta Kederytė

Kontrolės komisija

v.s. Irena Markevičienė (Pirmininkė)

v.s. fil. Vytenis Kirvelaitis

v.s. Audra Reivydienė

Evangelikų Dvasios Vadas

v.s. kun. Algimantas Žilinskas

Lietuviškosios Skautybės Fondo Pirmininkė

v.s. Birutė Banaitienė

LSS Archyvo ir Muziejaus Vedėjas

v.s. Gediminas Deveikis

Skautų Aido Redaktorė

v.s. fil. Vida Brazaitytė

Skautybės Kelio Redaktorė

v.s. fil. Aušra Jasaitytė-Petry

Tiekimo Skyriaus Vedėja

v.s. Audra Reivydienė