Kas mes esame?

Kas yra skautybė/skautavimas?

Prieš 100 metų įvyko pirmoji skautų stovykla Brownsea Island Anglijoje. Tai galima sakyti, kad nuo 1907-tų metų gyvuoja skautybė/skautavimas. Bet ką tie du žodžiai reiškia? Kas tas skautavimas? Kas ta skautybė?

Trumpai, tai yra yra jaunų žmonių lavinimo ir auklėjimo sistema, kuri tampa asmens gyvenimo filosofija. Visais amžiais jaunuomenės auklėjimas buvo ir tebėra svarbus uždavinys ir kartu sunkus darbas. Visada buvo pasigendama praktiškos auklėjimo sistemos ir metodikos kuri atliktų pilnutinio ugdymo uždavinius, patrauktų jaunuomenę ir ją sužavėtų. Skautybė/skautavimas atlieka tą uždavinį. Taip sako skautybės pradininkai.

Skautybė yra kova dėl tobulo žmogaus. Tobulas skautavimas yra pasiekiamas, jei visi gerai pažysta, tinkamai supranta ir nuoširdžiai įgyvendina Baden-Powell nutiestus skautiškojo auklėjimo pagrindus. Kas tas Baden-Powell? Tai yra anglų Lordas Robert Baden-Powell, anglų kariuomenės generolas kuris 1907-ais metais įkūrė skautybę.

SKAUTYBĖS PRADŽIA

Lordas Baden-Powell buvo Anglijos kariškis komandiruotas po visas Anglijos teritorijas. Jis dalyvavo ir vadovavo įvairiuose mušiuose, ypač Pietų Afrikoje. 1889-1900 metais Pietų Afrikoje “būrai” buvo apsupę anglus Mafekingo mieste. Miesto kariuomenės vadas buvo pulkininkas Baden-Powell. Kad laimėti mūšį, vadovui reikalingos žinios. Surinkti žinias gali beveik bet kas, jei yra gerai paruoštas. Kadangi truko pajėgių suaugusių, pulk. Baden-Powell iš miesto berniukų sudarė žvalgų/skautų kuopą. Šiek tiek pamokinti berniukai suvaidino labai svarbų vaidmenį Mafeking miesto gynime. Jie parodė savo sumanumą ir drąsumą atlikdami įvairias pareigas, dažnai pavaduodami suaugusius. Reikia pabrėžti, kad pulk. Baden Powell ta berniukų kuopa pilnai pasitikėjo.

Grižęs į Angliją su generolo laipsniu, jis savo patirties Mafekinge neužmiršo. Tuo metu buvo daug pasimetusios jaunuomenės. Jis pasirįžo tuos jaunuolius paveikti ir perauklėti į pilnutinius dorus piliečius su savo asmenybėmis. 1907 metais jis surengė išbandomą stovyklą Brownsea saloje. Joje dalyvavo 22 berniukai parinkti iš įvairiausių luomų ir gyvenimo sąlygų. Stovykla buvo labai sėkminga. Kas toje stovykloje vyko, kad pasisekė? Stovykloje buvo naudojama skličių sistema. Skiltis, tai nedidelis vienetas kuriam vadovauja vienas iš sklities narių. Kiekvienas dalyvis skiltyje turėjo pareigas ir pilną vyresnių vadovų pasitikėjimą. Stovyklos programai Baden-Powell pritaikė senovės riterio principus. Jis sukūrė skautiško darbo sistemą, 10 skautų įstatų, programos patirymo laipsnius, uniformą, tarnybinius ir garbės ženklus, papročius ir organizacijos santvarką. Riteriškumas, užduotis, pasitikėjimas ir atsakomybė sužavėjo stovyklautojus ir jie, bei jų vadovai, grižę į savo gyvenvietes pradėjp plėsti skautavimą.

1908 metais Baden Powell išleido knygą SKAUTYBĖ BERNIUKAMS kuri tuč tuojau buvo labai palankiai priimta. Knyga buvo išversta į įvaires kalbas ir paplito po visą pasaulį. Ši knyga tebėra naudojama šiandien su mažais pakeitimais prisitaikant prie gyvenimo sąlygų. Reikia pastebėti, kad skautavimas nėra vien berniukų programa, nes 1909 metais skautų parade žygiavo ir skautės. Kalbant apie skautavimą visame pasaulyje naudojamas žodis “skautas”. Žodis skautas apima berniukus, mergaites, vyrus ir moteris. Tikslas tas pats, programos mažai skyriasi.

Skautybė greitai plito po visą pasulį. 1922 metais buvo daugiau negu 1,000,000 skautų 31-noje valstybėje.

LIETUVIŠKAS SKAUTAVIMAS

Lietuviai skautauti pradėjo Rusijoje, dar prieš revoliuciją įvairiuose miestuose. Grižę į Lietuvą buve lietuviai skautai Rusijoje tęsė savo skautavimą. Pirmas skautų vienetas susikūrė 1918 metais Vilniaus lietuvių berniukų gimnazijoje, kurios direktorius buvo Mykolas Biržiška. Draugovę sukūrė iš dviejų mergaičių ir 10 berniukų Lietuvos skautų pirmūnas Petras Jurgėla. Jis savo skautavimą irgi pradėjo Rusijoje. 1919 metais Lietuvoje jau buvo 40 skaučių ir 80 skautų. Tarp 1917-tų ir 1940-tų metų apie 100,000 lietuvių vyrų ir moterų perėjo skautijos eilkes. Baigę skautavimą jie reiškėsi įvairiuose kultūrinio ir visuomeninio darbo srityse. Jie žerėjo savo sumanumu, kūrybiniais gabumais, veiklumu, pasišventimu įdėjiniam darbui ir pagarba, bei pagalba, artimui. Skautybė Lietuvoje išaugino visą eilę tautinių didvyrių, karžygių ir visuomenės veikėjų. Taigi, nuo 1918 metų Lietuvos jaunuomenė turėjo sąlygas auklėtis pagal skautybės įkurėjo Lordo Baden –

KAS YRA SKUTYBĖ/SKAUTAVIMAS

Powell skautavimo įdėjas. Nuo 1940-tų iki 1989-tų metų skautavimas Lietuvoje buvo uždraustas abiejų okupantų, būtent Sovietų sqjungos ir nacinės Vokietijos.

Lietuviškas skautavimas buvo atgaivintas po antro pasaulinio karo Vokietijoje įvairiuose pabėgėlių stovyklose. Prasidėjus lietuvių emigracijai iš Vokietijos lietuviškas skautavimas plito visuose penkiuose kontinentuose. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę skautavimas atgijo, klesti ir plečiasi Lietuvoje.

Reikia pabrėžti, kad skautavimas ugdo pilnutiniškq lietuvišką asmenybę. Visas tas išreiškiamas skautybės principais: šūkiu DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTYMUI, skautų Įstatais ir įžodžiu. Skautavimo tikslas apibūdinamas ir kitaip, būtent auklėti lietuvių jaunimą tapti:

  1. Religingais savo tikėjimo nariais.
  2. Dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo sveikais žmonėmis.
  3. Sąmoningais lietuviais.
  4. Naudingais piliečiais.

Skautiškoje sistemoje jaunuolis auklėjamas tapti savistoviu asmeniu, tačiau sugebantis veikti grupėje ir visuomenėje. Skautybė nėra politinė ar partinė organizacija. Tačiau suaugę skautai ir vadovai, kaip pavieniai asmenys, gali priklausyti politinėms partijoms ir veikti politikoje.

VEIKLOS PAGRINDAI

Kad atsiekti tikslus skautybėje yra naudojama skilčių sistema. Skilčių sistemos tikslas yra suteikti tikrosios atsakomybės jausmą kiek galima didesniam skautų skaičiui. Skiltyje kievienas skilties narys apsiima ar gauna pareigas, ar tai paskiltininko, iždininko, ūkio vedėjo ir t.t. Tokiu būdu kiekvienas gauna proga išmokti vadovauti, pajūsti atsakomybę, sąžiningai eiti pavestas pareigas ir tarnauti kitiems.

Kiekviena organizacija turi savo taisykles kurios nusako kaip narys turi elgtis, ką jis turi daryti, kad būtų tikras tos organizacijos narys. Skautavimo taisyklės yra skautų įstatai, skauto įžodis, šūkis, pošūkis, papročiai ir skautų įsakymai. Šios taisyklės yra pagrindas skautiškos veiklos. Šios taisyklės buvo sukurtos Baden-Powell 1907 metais. Visos jos ryšasi, kad išlavinus skauto pilnutinę asmenybę. Šios taisyklės tinka visiems: skautams, vadovams, vadovybėms. Tai yra labai paprasta gyvenimo filosofija nesvarbu kur bebūtum ar veiktum. Skautybės principai ir taisyklės turi persisunkti į visą asmens gyvenimą, ne tik skautaujant. Viskam reikalingi konkretus darbai.

Visi skautavimo pagrindai, taisyklės, atsakomybės randasi kitose šio tinklapio puslapiuose. Daugiau detalios medžiagos apie skautavimą galima rasti įvairių kraštų tinklapiuose. Lietuvos skautai turi savo tinklapį. Lietuviškai: skautas; angliškai: scout; prancūziškai: scout.

v.s. fil. Kęstutis Ječius

2007.02.26

Naudota literatūra:
Robert Baden-Powell ­– Skautybė berniukams
Robert Baden-Powell – Skautų vadovui
v.s. fil. Antanas Saulaitis S.J. – Skautiškų vienetų vadovai ir vadovės
Petras Jurgėla – Lietuviškoji skautija
Lietuvių skautų sąjunga – Lietuviškoji skautija 1945 – 1985