Atlanto rajonas

Rajono stovyklos informacija

Rajono vadas
s.v. s. Tomas Lora

BALTIJOS TN.
ps. Audra Veitaitė-Avižonienė
ŠATRIJOS VT.
ps. Debbie Pileikienė
ŽALGIRIO TN. TĖVIŠKĖS VT.
s. fil. Linas Banevičius
NERINGOS TN. / TAURO TN.
ps. Nida Stankunas Schmedlin
ps. Arnas Nemickas
“VILIJOS” SKKIŲ VIENETAS
ps. Daina Mattis
LAISVĖS VARPO VT.
s. Laima Bagdonavičienė
VYČIŲ MINDAUGO BŪRELIS
DAINAVOS VT.
ps. Aleksandras Gečas
ŠARŪNO VT.
s. Paulius Murauskas
WASHINGTON’O RAMBYNO VT.
s. Tomas Skucas
WASHINGTON’O SKAUTININKU IR VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS
v.s. fil. Meile Mickienė
WASHINGTON’O AKADEMIKAI
fil.  Julija Minkūnaitė-Banionis
VUSTERIO, NERINGOS/NEVĖŽIO TN.
v.s. Irena Markevičienė

Australijos rajonas

Rajono vadas
v.s. Henrikas Antanaitis

BROLIJOS VADOVAS
v.s. Narcizas Ramanauskas
SESERIJOS VADOVĖ
v.s. Rasa Statkuvienė
A.S.S. ATSTOVAS
s. fil. Eglė Garrick
RAJONO VYČIŲ ATSTOVAS
s. Jonas Rukšėnas
TIEKIMO SKYRIAUS VEDĖJA
ps. Zita Prašmutaitė
IŽDININKAS
s. Algirdas Šimkus
PROTOKOLŲ SEKRETORĖ
s. Dona Gaylard Sadauskaitė
RAJONO KORESPONDENTAS
j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus
VILNIAUS TN. ADELAIDE
ps. Aldona Pretty
SKAUTŲ RYŠININKAS  BRISBANE
ps. Algis Milvydas

AUŠROS TN. SYDNEY
v.s. Kristina Rupšys

DŽIUGO TN. MELBOURNE
j.ps. Tadas Adamavičius
SKAUTŲ ŽIDINYS SYDNEY
s. fil. Eglė Garrick ( Tėvunė )
MELBOURNO SKAUTININKŲ RAMOVĖ  
ps. Linas Prašmutas (pirmininkas)
SKAUTŲ ŽIDINYS GEELONG
Kaja Starinskas 

(tėvūnas)

Europos rajonas

Rajono vadas
ps. Kęstutis Stirba

SESERIJOS VADEIVA IR TUNTINIKĖ
s. Daina Gedmintaitė-Kelly
BROLIJOS VADEIVA IR TUNTININKAS
s.v. s. Mikel Ludwig
ŽIDINIO VADEIVA
s. Christine Markevičiūtė-Harmes
IŽDININKAS
s.v. ps. Jonas Žilinskas
FOTOGRAFĖ
vyr.sk. kand. Dovilė Mikalauskaitė
BUDĖKIME Redaktorius
s.v. v.s. Steponas Vaitkevičius
BUDĖKIME Leidėjai
v.s. Vida Gasperienė
Enrikas Gasperas
Dr VINCO KUDIRKOS skautų vyčių būrelis
ps. Kęstutis Stirba
SKAUTŲ IR PRIT. SKAUTŲ DR-VĖ
s.v. sl. Paulius Chockevičius
VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ  BŪRELIO VADĖ
vyr.sk. psl. Vlada Minkutė
VILKIUKŲ DRAUGOVĖ
s.v. sl. Mantas Kalaušis
SKAUČIŲ IR PRITYRUSIŲJŲ SKAUČIŲ DR-VĖ
ps. Laima O’Brien
PAUKŠTYČIŲ DRAUGOVĖ
vyr.sk. sl. Ramunė Sanderson

Kanados Rajonas

Rajono vadė:
v.s. Audra Puzerytė-Viskoantienė

ŠATRIJOS TN. 
v.s. Vida Skilandžiūnienė
HAMILTONO VIET.
ps. Gailius Senkus
RAMBYNO TN.
ps. fil. Andrius Utz
 ŠATRIJOS RAGANOS SKAUTININKIŲ BŪR.
v.s. Antanina Vilimienė

Pietų Amerikos Rajonas

Informacija neatnaujinta.

Ramiojo Vandenyno Rajonas

Rajono vadė:
ps. Sigutė Mikutaitytė-Miller

PALANGOS TUNTAS
ps. fil. Tara Barauskaitė
KALNIŠKIŲ TUNTAS
ps. Tomas Petokas
SAN DIEGO MIŠRUS BŪRELIS
s. fil. Tomas Viskanta
RAUDONMEDŽIO VT 
ps. Daiva Mattis

Vidurio Rajonas

Rajono vadas:
s. Andrius Anužis

NERIJOS TN.
j.v.s. Taiyda Chiapetta
AUŠROS VARTŲ/KERNAVĖS TN.
s. fil. Renata Barucki
BALTIJOS TN.
s. Andrius Anužis
CLEVELANDO SKAUTINlNKIŲ DR
s. fil. Irena Gedrienė
NERINGOS TN. 
s. fil. Virginija Rubinski
GABIJOS TN.
ps. Venta Norris
CLEVELANDO VYR. SK. ŽIDINYS
ps. Ingrida Bublienė
PILĖNŲ TN.
v.s. Remigijus Belzinskas
NIDOS DR.
s.v. Tomas Glavinskas
LITUANICOS TN.
s.v. Vytenis Lietuvininkas
SIETUVOS SKAUTNINKIŲ-VYR. SK. DR.
v.s. fil. dr. Vilija Kerelytė
ČIKAGOS VIETININKIJA
v.s. Lilija Gelažis