Atlanto rajonas

Rajono stovyklos informacija

Rajono vadas
s. Saulius Dambauskas

BALTIJOS TN.
ps. Audra Veitaitė-Avižonienė
ŠATRIJOS VT.
ps. Debbie Pileikienė
ŽALGIRIO TN. TĖVIŠKĖS VT.
s. fil. Linas Banevičius
NERINGOS TN. / TAURO TN.
ps. Nida Stankunas Schmedlin
ps. Tomas Lora
“VILIJOS” SKKIŲ VIENETAS
ps. Daina Mattis
LAISVĖS VARPO VT.
s.Laima Bagdonavičienė
VYČIŲ MINDAUGO BŪRELIS
DAINAVOS VT.
ps. Aleksandras Gečas
ŠARŪNO VT.
s. Paulius Murauskas
LAISVĖS VARPO VT.
s.Laima Bagdonavičienė
VYČIŲ MINDAUGO BŪRELIS
WASHINGTON’O MISRI RAMBYNO VT.
s. Tomas Skucas
WASHINGTON’O SKAUTININKU IR VYR. SKAUCIU ZIDINYS
v.s. fil. Meile Mickiene
WASHINGTON’O AKADEMIKAI
fil.  Julija Minkunaite – Banionis

Australijos rajonas

Rajono vadas
v.s. Henrikas Antanaitis

BROLIJOS VADOVAS
v.s. Narcizas Ramanauskas
SESERIJOS VADOVĖ
v.s. Rasa Statkuvienė
ASS ATSTOVAS
s.fil. Eglė Garrick
RAJONO VYČIŲ ATSTOVAS
s. Jonas Rukšėnas
TIEKIMO SKYRIAUS VEDĖJA
ps. Zita Prašmutaitė
IŽDININKAS
s. Algirdas Šimkus
PROTOKOLŲ SEKRETORĖ
s. Dona Gaylard Sadauskaitė
RAJONO KORESPONDENTAS
j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus
VILNIAUS TN. ADELAIDE
ps. Aldona Pretty
SKAUTŲ RYŠININKAS  BRISBANE
ps. Algis Milvydas

AUŠROS TN. SYDNEY
v.s. Kristina Rupšys

DŽIUGO TN. MELBOURNE
j.ps. Tadas Adamavičius
SKAUTŲ ŽIDINYS SYDNEY
s.fil. Eglė Garrick ( Tėvunė )
MELBOURNO SKAUTININKŲ RAMOVĖ  
ps. Linas Prašmutas (pirmininkas)
SKAUTŲ ŽIDINYS GEELONG
Kaja Starinskas 

(tėvūnas)

Europos rajonas

Rajono vadas
ps. Kestutis Stirba

SESERIJOS VADEIVA IR TUNTINIKĖ
s. Daina Gedmintaitė-Kelly
BROLIJOS VADEIVA IR TUNTININKAS
s.v. s. Mikel Ludwig
ŽIDINIO VADEIVA
s. Christine Markevičiūtė-Harmes
IŽDININKAS
s.v. ps. Jonas Žilinskas
FOTOGRAFĖ
vyr.sk. kand. Dovilė Mikalauskaitė
BUDĖKIME Redaktorius
s.v. v.s. Steponas Vaitkevičius
BUDĖKIME Leidėjai
v.s. Vida Gasperienė
Enrikas Gasperas
Dr VINCO KUDIRKOSskautų vyčių būrelis
s.v. v.sl. Kęstutis Stirba
SKAUTŲ IR PRITYRUSIŲJŲ SKAUTŲ DR-VĖ
s.v. kand. sl. Paulius Chockevičius
VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ BŪRELIO VADĖ
vyr.sk. psl. Vlada Minkutė
VILKIUKŲ DRAUGOVĖ
s.v. kand. sl. Mantas Kalaušis
SKAUČIŲ IR PRITYRUSIŲJŲ SKAUČIŲ DR-VĖ
vyr.sk. psl. Laima O’Brien
PAUKŠTYČIŲ DRAUGOVĖ
vyr.sk. sl. Ramunė Sanderson

Kanados Rajonas

Kanados Rajono vadė:
v.s. Audra Puzerytė-Viskantienė
ŠATRIJOS TN. 
s. Vida Skilandziunienė
HAMILTONO VIET.
ps. Gailius Senkus
RAMBYNO TN.
ps. fil. Andrius Utz
 ŠATRIJOS RAGANOS SKAUTININKIŲ BŪR.
v.s. Antanina Vilimienė

Pietų Amerikos Rajonas

Informacija neatnaujinta.

Ramiojo Vandenyno Rajonas

Rajono vadas
s.v. ps. fil. Auris Jarašūnas
PALANGOS TN. 
ps. Tara Barauskaitė
KALNIŠKIŲ TUNTAS:
ps. Tomas Petokas
SAN DIEGO MIŠRUS BŪRELIS
s. fil. Tomas Viskanta

Vidurio Rajonas

Rajono vadas:
ps. Andrius Anužis

NERIJOS TN.
j.s. Vilia Sutkus-Kielienė
www.nerija.org
AUŠROS VARTŲ/KERNAVĖS TN.
ps. Aušra Jasaitytė Petry
BALTIJOS TN.
ps. Andrius Anužis
CLEVELANDO SKAUTINlNKIŲ DR-VĖ.
s. fil. Irena Gedrienė
NERINGOS TN. 
s.fil. Virginija Rubinski
GABlJOS TN.vyr. sk. Daina Anužienė
vyr. sk. Vita (Alta) Caravias
CLEVELANDO VYR. SK. ŽIDINYS
ps. Ingrida Bublienė
PILĖNŲ TN.
v.s. Remigijus Belzinskas
NIDOS DR.
s.v. Tomas Glavinskas
LITUANIKOS TN.
s.v. v.sl. Dainius Dumbrys
SIETUVOS SKAUTNINKIŲ -VYR. SK. DR.
v.s. fil. dr. Vilija Kerelytė