Pareigos Vardas
Vyriausias Skautininkas s. fil. Albertas Kerelis, Jr.
VS Pavaduotoja/Seserijos Vadė s. fil. Daiva Kiliulytė-Chauhan
Sekretorius j.ps. fil. Vilius Dundzila
Iždininkė s. Lilija Gelažis
Europos Rajono Vadė ps. Kestutis Stirba
Atlanto Rajono Vadas s. Saulius Dambauskas
Kanados Rajono Vadė v.s. Audra Puzerytė-Viskantienė
Vidurio Rajono Vadas ps. Andrius Anužis
Ramojo Vandenyno Rajono Vadas s.v. s. fil. Auris Jarašūnas
Australijos Rajono Vadas v.s. Henrikas Antanaitis
Liepsneliu Skyriaus Vadė
Gįliukų Skyriaus Vadas ps. Dainius Dumbyrs
Jaunesniūjų Skaučių Skyriaus Vadė s. fil. Kassandra Kulnys-Douglas
Jaunesniūjų Skautų Skyriaus Vadas s. Vėjas Belzinskas
Skautų Skyriaus Vadas s. Tauras Vebeliūnas
Skaučių Skyriaus Vadė
Prityriusių Skaučių Skyriaus Vadė
Prityriusių Skautų Skyriaus Vadas ps. Linas Kelečius
Vyčių Skyriaus Vadas ps. Viktoras Šimkus
Vyresnių Skaučių Skyriaus Vadė ps. Daina Mattis
Jūrų Skaučių Skyriaus Vadė js. fil. Vaiva Rimeika
Jūrų Skautų Skyriaus Vadas js. fil. Aras Galinaitis
Oro Skautų Skyriaus Vadas o.s. s.v. j.b. Jonas Gražys
Lavinimo Skyriaus Vadė v.s. Audra Lintakienė
SeserijosTiekimo Skyriaus Vadė v.s. Dalia Trakienė
Brolijos Tiekimo Skyriaus Vadė s. Regina Polikaitiene
Tinklapio Vedėja ps. Audra Rusinaitė