Pareigos Vardas
Vyriausias Skautininkas v.s. fil. Albertas Kerelis, Jr.
VS Pavaduotoja/Seserijos Vadė v.s. fil. Daiva Chauhan
Sekretorius
Iždininkė v.s. Lilija Gelažis
Europos Rajono Vadė s.v. ps. Kęstutis Stirba
Atlanto Rajono Vadas s.v. s. Tomas Lora
Kanados Rajono Vadė v.s. Audra Puzerytė-Viskantienė
Vidurio Rajono Vadas s. Andrius Anužis
Ramojo Vandenyno Rajono Vadas ps. Sigutė Mikutaitytė-Miller
Australijos Rajono Vadas v.s. Henrikas Antanaitis
Liepsnelių Skyriaus Vadė ps. Rasa Milo
Gįliukų Skyriaus Vadas ps. Dainius Dumbyrs
Jaunesniūjų Skaučių Skyriaus Vadė s. fil. Kassandra Kulnys-Douglas
Jaunesniūjų Skautų Skyriaus Vadas s. Vėjas Belzinskas
Skautų Skyriaus Vadas s. Tauras Vebeliūnas
Skaučių Skyriaus Vadė vyr. sk. vsl. Vilija Narušytė
Prityriusių Skaučių Skyriaus Vadė vyr. sk. vsl. Arija Batūraitė
Prityriusių Skautų Skyriaus Vadas ps. Linas Kelečius
Vyčių Skyriaus Vadas ps. Viktoras Šimkus
Vyresnių Skaučių Skyriaus Vadė ps. Daina Mattis
Jūrų Skaučių Skyriaus Vadė js. fil. Vaiva Rimeika
Jūrų Skautų Skyriaus Vadas js. fil. Aras Galinaitis
Oro Skautų Skyriaus Vadas o.s. s.v. j.b. Jonas Gražys
Lavinimo Skyriaus Vadė v.s. Audra Lintakienė
SeserijosTiekimo Skyriaus Vadė v.s. Dalia Trakienė
Brolijos Tiekimo Skyriaus Vadė ps. Aleksas Baipšys
Tinklapio Vedėja ps. Audra Rusinaitė