Pirmasis kvieslys į L.S.S vadovybės rinkimus

Rugsėjo 5 d. visi skautai, kuriems suėjo 18 metų registracijos metu ar vyresni ir yra susimokėję nario mokestį, gaus pakvietimą pateikti kandidatus į L.S.S vadovybę. Kaip įprasta, išrinksime naują Tarybą, vyr. skautininką ir vyr. skautininkę su jų pavaduotojais, akademikų pirmininką/ę su pavaduotoju/a, Garbės teismo narius, kontrolės komisiją bei rajonų vadus. Taip pat galėsite pasisakyti, jeigu turite kokių nors pasiūlymų skautijos gerbūviui.

L.S.S Rinkimų prezidiumą sudaro šie asmenys:

 • v.s. fil. Amanda Muliolienė,
 • s. Julija Wendt,
 • s. Vilija Klimienė,
 • s. Irena Gedrienė,
 • s. Rimgailė Nasvytienė,
 • fil. Jonas Totoraitis,
 • ps. Andris Dunduras.

LSS Rinkimų darbotvarkė:

 • Rugsėjo 5 d. išsiunčiamas kvieslys siūlyti kandidatus ir pareikšti pasiūlymus. Tiems, kurie turi e-pašto adresą bus išsiuntinėta elektronine byla. Tie, kurie e-pašto neturi – informaciją gaus paprastu paštu.
 • Spalio 5 d. baigiasi kandidatų siūlymo laikotarpis. Tada prezidiumas viską suorganizuos balsavimui. Kandidatų sąrašai ir jų biografinė informacija bus patalpinta skautai.net tinklapyje. Pasistengsime tai atlikti kuo greičiau prieš balsavimo pradžią, kad visi galėtų peržiūrėti kandidatų sąrašus ir susipažinti su kandidatais ir pasiūlymais.
 • Spalio 20 d. prasidės balsavimas. Pagrindinis balsavimas vyks internete, ir tie, kurie turi e-paštą, gaus kvietimą iš balsavimo tinklapio (The Voting Place) su instrukcijomis, kaip ten pateikti jūsų balsus. Tie, kurie neturi e-pašto gaus balsavimo lapus paprastu paštu.
 • Lapkričio 15 d. baigsis balsavimas. Po šios datos nebebus galima balsuoti internete, o paprastu paštu atėję laiškai nebebus skaičiuojami.
 • Lapkričio 30 d. rinkimų rezultatai bus išsiuntinėjami dabartinei vadovybei, pranešama kandidatams apie jų stovį, ir informacija patalpinama tinklapyje bei spaudoje.

SVARBU: jeigu jūsų e-pašto dėžutė turi kietą apsaugos nustatymą, laiškai iš prezidiumo e-pašto ir iš votingplace.net nueis į šlamšto (Junk mail) aplanką. Lengviausia išeitis – įveskite LSSrinkimai2017@gmail.com adresą į savo e-pašto dėžutės adresyną ir nurodykite, kad votingplace.net yra saugi svetainė. Jeigu tai nenorite atlikti, aukščiau nurodytomis datomis patikrinkite savo šlamšto aplanką.

Visais balsavimų klausimais galite rašyti e-paštu: LSSrinkimai2017@gmail.com. Stengsimės jums greitai atsakyti. Taip pat galite kreiptis į savo vieneto vadovą/ę ir rasti informacijos skautai.net tinklapyje.

L.S.S Rinkimų prezidiumas

Pranešimas apie 2017m.
LSS rinkimų rezultatus

 


First invitation to LSS elections of officers

 

All LSS members, who are 18 years old or older and have paid their dues for this year, will receive an invitation to nominate candidates to all the leadership positions and to voice their thoughts about the future of our scouting movement. We will elect a new Central Committee, Chief Guide and her Scoutmaster assistant, Academic Scouts Association Executive and his/her assistant, the Ethics Committee, Central Auditing Committee and the regional commissioners.

The LSS Electios committee is composed of these members:

 • v.s. fil. Amanda Muliolienė
 • s. Julija Wendt
 • v.s. Vilija Klimienė
 • s. fil. Irena Gedrienė
 • s.fil. Rimgailė Nasvytienė
 • fil. Jonas Totoraitis
 • ps. Andris Dunduras.

Election Schedule:

 • September 5 – invitations to nominate members for all leadership positions will be either mailed or e-mailed to all voters on our list.
 • October 5 – end of nomination period. All candidates and their short biographies will be placed on the Elections page of skautai.net  as soon as possible after that date so that all of you can get to know the candidates.
 • October 20 – start of voting. The majority of our members have e-mails and so can cast their ballots at the VotingPlace.com web site. If you have an e-mail address you will receive instructions from the web site on how to cast your votes. If you do not have an e-mail address, you will receive a paper ballot by mail.
 • November 15 – end of the voting period. You will not be able to vote at the Voting Place after this date and ballots received in the mail after this date will not be counted.
 • November 30 – election results will be published. Candidates will be notified about their status and results will be posted on skautai.net and in newspapers.

IMPORTANT: If your e-mail box is set for strong security mail from LSSrinkimai.2017@gmail.com and from the votingplace.net will go to your junk mail folder. To avoid missing this information, please enter the election e-mail address in your address book and designate votingplace.com as a safe website. Otherwise, on the dates mentioned above make sure that you look in your Junk folder for email from us about the elections.

If you have any questions regarding the elections, you can write to the committee at: LSSrinkimai.2017@gmail.com . We will try to answer you as soon as possible. You may also ask your local scout leaders or check skautai.net Elections page for the latest news.

LSS Elections Committee

Announcement about 2017
LSS voting results