Lietuvių Skautų Sąjunga

Lietuvių Skautų Sąjunga, (LSS) yra išeivijos lietuviško jaunimo auklėjimo organizacija, turinti tikslą gamtoje per žaidimus, iškylas, stovyklas ir praktinius gyvenimo patyrimus išauklėti savo narius Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės dvasioje. Šiuo metu mūsų organizacija turi aktyvių vienetų Australijoje, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje, ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

LSS, remdamasi skautybės sistema, siekia auklėti lietuvių jaunimą religingais savo tikėjimo nariais, dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais žmonėmis, sąmoningais lietuviais ir naudingais piliečiais. LSS tikslų dėmesys yra sukauptas į tris vertybes, išreiškiamas šūkiu: Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Skautybės auklėjimo darbui vykdyti, berniukai ir vyrai yra jungiami į Lietuvių Skautų Broliją, mergaitės ir moterys į Lietuvių Skaučių Seseriją, o studijuojantis suaugęs skautiškas jaunimas, į Akademinį Skautų Sąjūdį.

Visi skautiški vienetai vadovaujasi Lord Robert Baden-Powell skautybei skirtu metodu – skilčių sistema. Jaunimas lanko sueigas, stovyklauja ir iškylauja. Vienetai ruošia Kaziuko Muges, organizuoja įvairius minėjimus ir aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenės veikloje.

Lietuvių Skautų Sąjungoje susipažinsite su skautiškais principais, pajusite skautišką dvasią ir įsigysite daugiau savarankiškumo bei atsakomybės. Sueigose ir iškylose rasite žaidimų, nuotykių, naujovių, ir draugų. Stovykloje dienos pabaigoje, kai sujungtomis rankomis aplink lauža sugiedosite “Ateina Naktis” – būsite pasaulio skautų ir skaučių dalis.

Budėkime!
Gero Vėjo!
ir
Ad meliorem!


 

From the beginning the Lithuanian Scouts Association (LSA), has had a rich and important history. Founded in 1918 by Petras Jurgela, the scouting movement provided youth in Lithuania the opportunity to learn skills, leadership, and take part in adventures. The scout oath, honoring god, country, and mankind guided character development and good citizenship.

In 1944, threatened by a Soviet invasion, many Lithuanians fled their native land. The scouting ideal was among the customs and traditions carried with them. They continued the Lithuanian scouting movement in displaced persons camps and eventually renewed the tradition throughout the world. Today, LSA councils can be found in Australia, Canada, United Kingdom, and the United States.

Through a value system based on Lord Baden-Powell’s Scout Promise and Law, our goal is to contribute to the education of young people of Lithuanian descent. Lithuanian language and cultural traditions are incorporated into troop meetings as well as service projects. Character development and good citizenship are promoted within the scouting ideology and scouts are taught to apply their acquired scouting knowledge to their daily lives. LSA encourages it’s members to be inspired by Lithuania’s heroic past, to grow into citizens of the highest integrity, and to work for the good of humanity.

Step into the world of Lithuanian scouting and you’ll find yourself hiking along trails, canoeing across misty lakes, and camping under the open sky. Gathering around a campfire at the end of the day, perhaps you’ll lead the group in a Lithuanian song, or your patrol will do a skit. As the fire burns down to its final embers, you join hands for an evening prayer. You are part of worldwide scouting, a brotherhood and sisterhood many millions strong.