A.S.S KORPORACIJOS GARBĖS NARIAI

Akademikių Skaučių Draugovės ir Korp! Vytis garbės nariai yra Lietuvai, lietuvių tautai, lietuviškai skautijai ar ASD ar Korp! Vytis didžiai nusipelnę asmenys, kuriuos paprastos daugumos balsavimo būdu tvirtina ASD ir Korp! Vytis pilnateisių narių visuotinis suvažiavimas. Garbės narius kviečia ASD ar Korp! Vytis Centro Valdyba pilnateisių narių suvažiavimui patvirtinus.!

ASD GARBĖS NARIAI IR NARĖS

1935 metais, kai buvo švenčiama Studenčių Skaučių Draugovės savarankiškos veiklos penkerių metų sukaktis, įvyko iškilminga Draugovės sueiga. Jos metu Draugovės spalvomis ir ženkleliu buvo apdovanoti studenčių skaučių vėliavos kūmai: universiteto lektorė rašytoja ir tuometinė skaučių vadė Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (mirusi varge 1958 metais Lietuvoje) ir didysis Žemaitijos bei visos Lietuvos sūnus, pagarsėjęs Lietuvos etnografijos žinovas, fizikas, profesorius Ignas Končius (miręs 1975 m. Putnam, Conn.).

1937 metais Studenčių Skaučių Draugovė savo garbės nariu pakėlė Vytauto Didžiojo Universiteto medicinos fakulteto anatomijos katedros vedėją, žymų Lietuvos antropologą, prof. Jurgą Žilinską, mirusį1957 metais Waterbury, Conn.

Tais pačiais 1937 metais garbės nare buvo pakelta Vincė Jonuškaitė-Zaunienė-Leskaitienė, garsioji Lietuvos Operos solistė, didelė lietuviškos dainos puoselėtoja, mirusi 1997 m. Santa Barbara, CA.

1940.IV.20 Studenčių Skaučių Draugovė kartu su Korp! Vytis suteikė savo spalvas pirmajam Vilniaus skautų kapelionui kun. Krištupui Čibirui, kuris buvo nepailstantis lietuvybės darbuotojas tuo metu, kai lenkai buvo okupavę Vilnių. Jis buvo įsteigęs visą eilę lietuviškų švietimo įstaigų, kuriose dirbo ir kurioms daugelyje atvejų pats vadovavo. Žuvo 1942.III.23, kai sovietai bombardavo Vilnių. Ten yra ir palaidotas.

Išeivijoje, Akademikių Skaučių Draugovės įsisteigimo 30-ties metų sukaktį švenčiant, 1954.XI.21 Čikagoje garbės nare buvo išrinkta ir pakelta didelė skautiškūjų darbų rėmėja ir daug nusipelniusi Lietuvai ir lietuvių kultūrai Lietuvos generalinė konsulė Juzė Daužvardienė, mirusi Čikagoje, 1990 m. sausio 29d.

1974.8.31 ASS Jubiliejinėje Stovykloje Studijinėje Savaitėje, paminint 50-ties metų veiklos sukaktį, kun.dr. Jonas Kubilius, S.J. buvo įvertintas pakėlimu į ASD garbės narius. Kun. Kubilius 1933 m. įsigijo filosofijos daktaro laipsnį. Nacių okupacijos metais jam gyvenant Prancųzijoje, Paryžiuje, jo pastangomis buvo išlaikyta pusiau oficiali Nepriklausomos Lietuvos atstovybė. 1950 m. atvykęs į Montrealį, suorganizavo naujų lietuvių parapiją ir pastatė Aušros Vartų bažnyčią. Jo rūpesčiu Čikagoje buvo pastatytas lietuvybės židinys – Jaunimo Centras. Ilgį eilę metų kun. Kubilius sąžiningai ėjo ASS dvasios vadovo pareigas. Mirė 1991 m. kovo 2 d. Čikagoje.

KORP! VYTIS GARBĖS NARIAI

Per akademinės skautijos 50 gyvavimo metų Korp! Vytis garbės nariais buvo pakviesti ir sutiko būti šie asmenys:

Jurgis Alekna, medicinos daktaras, žymus lietuviškosios skautybės ugdytojas ir rėmėjas, pirmasis Lietuvių Skautų Sąjungos šefas, vėliau šefo pavaduotojas, vyresnysis skautininkas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas. 1952 metais mirė Kaune, okupuotoje Lietuvoje.

Morkus Morkelis, kunigas, Lietuvos Kunigų Seminarijos profesorius, nuoširdus studentų skautų bičiulis ir rėmėjas. 1934 m. pašventino pirmąjį Korp! Vytis vėliavą. 1957m. mirė Kelmėje, okupuotoje Lietuvoje.

Julijonas Lindė-Dobilas“, kunigas, pedagogas, žymus rašytojas, gilus humanistas, Panevėžio gimnazijos direktorius. 1934 m. mirė Panevėžyje, Lietuvoje.

Steponas Kolupaila mokslininkas-hidrologas, Vytauto Didžiojo ir Notre Dame universiteto profesorius, visuomenininkas, vyresnysis skautininkas, labai artimai susigyvenęs su skautybe, ypač akademine, kelionių Lietuvos vandenimis organizatorius. 1964 m. mirė South Bend’e, Ind., JAV.

Blažiejus Čėsnys, kanauninkas, mokslininkas-teologas, Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius, ilgus metus buvęs VDU prorektoriumi, akademinės skautijos bičiulis ir globėjas. 1944 m. mirė Luokėje, okupuotoje Lietuvoje.

Ignas Končius, mokslininkas-fizikas, Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius, Vilniaus Universiteto pirmasis valdytojas (1939 m.), etnografas mėgėjas, ypač gerai pažinęs savo gimtąją Žemaitiją, vyresnysis skautininkas, rezistencijos veikėjas prieš abu Lietuvos okupantus. Kartu ir Akademikių Skaučių Draugovės (Studenčių Skaučių Draugovės) garbės narys. Mirė 1975 m., Putname, JAV.

Kristupas Čibiras, kunigas, Vilniaus krašto lietuvių veikėjas, kovotojas prieš lenkus už lietuvių teises, didelis Vilniaus lietuvių skautų rėmėjas ir bičiulis lenkų okupacijos laikais. Kartu ir Akademikių Skaučių Draugovės garbės narys. 1942 m. žuvo, sovietų lėktuvams bombarduojant Vilnių.

Vilius Storasta-Vydūnas, humanistas, filosofas, rašytojas, Prūsų Lietuvos veikėjas ir organizatorius, nukentėjęs daug nuo nacių ir komunistų, simboliškai paskutinis prūsas. Jo vardu yra pavadintas ASS tvarkomas Jaunimo Fondas. 1953 m. mirė Detmolde, Vakarų Vokietijoje.

Viktoras Kamantauskas, kalbininkas, “Skautybės berniukams” ir daugelio kitų knygų vertėjas ar autorius, skautininkas. 1951 m. mirė Norwoode, Mass., JAV.

Petras Jurgėla (Jurgelevičius), lietuviškosios skautybės sąjūdžio pirmasis organizatorius-pirmūnas, skautiškosios literatūros kūrėjas, visuomenininkas, vyresnysis skautininkas, Lietuvos kariuomenės kapitonas, knygos “Lietuviškoji skautija” autorius, mirė 1992 m. vasario 19 d., JAV.

Dominika Kesiūnaitė, medicinos gydytoja, viena Studentų Skautų Draugovės 1924 m. steigėjų, ilgametė Lietuvių Skaučių Seserijos veikėja, buvusi vyriausia skautininkė, pasišventusi akademinės skautijos veikėja. 1964 m. mirė Clevelande, Ohio, JAV.

Mykolas Biržiška, visuomenininkas, lietuvių literatūros istorikas, profesorius, kovotojas dėl Vilniaus lietuviškumo, Vilniaus Universiteto rektorius, lietuviškosios skautybės įkūrimo Vilniuje 1918 m. rėmėjas. 1962 m. mirė Los Angeles, Kalifornijoje, JAV.

Bronius Kviklys, diplomuotas ekonomistas, žurnalistas, vyresnysis skautinininkas, išaugęs iš pačios Korporacijos eilių, rezistencijos veikėjas Lietuvoje, daug nusipelnęs atgaivinant Korp! Vytis veiklą emigracijoje, ilgametis “Mūsų Vyčio” redaktorius, knygos “Akademinė Skautija” autorius, parašė stambų 4 tomų Lietuvos krašto ir vietovių aprašą “Mūsū Lietuva”. Mirė 1990 m. Čikagoje, JAV.

Jonas Dainauskas, Korp! Vytis filisteris, vyr. skautininkas, dipl. teisininkas, teisės istorikas, Lietuvos Statuto žinovas, bibliotekininkas, bibliografas. Vienas iš ASS steigėjų, kurie 1924 m. Lietuvos Universitete suorganizavo Studentų Skautų Draugovę, ASS pradininkę. Paruošė to vieneto ženklelio projektą, vėliau tapusiu Korp! Vytis ženkleliu. Pasiūlė šūkį “Ad Meliorem!”. Vienintelis ASS steigėjas visą gyvenimą aktyviai dalyvaująs Korp! Vytis ir bendroje ASS veikloje. Mire Čikagoje, JAV.