Mieli Nariai,

Akademinio Skautų Sąjūdžio Centro Vadija pradeda naują kadenciją! Dėkoju sekančiams akademikams, kurie sutiko eiti į pareigas per šią kadenciją, ir kurie padės atgaivinti Akademikų veiklą:

ASS VADIJA 2015 – 2017

A.S.S. Pirmininkas (A.S.S. President) fil. Ričardas Chiapetta
A.S.S. Pavaduotoja (A.S.S. Vice-president) / Tiekimo

Skyriaus Vadas (Inventory Manager)

fil. Jonas Variakojis

 

A.S.S Pavaduotojas fil. Audrius Aleksiūnas
A.S.S. Iždininkė (A.S.S. Treasurer) fil. Renata Stankus
A.S.S. Sekretorius (A.S.S. Secretary) fil. Beatričė Želvys
A.S.S. Tinklalapių Koordinatorė (Website Coordinator) fil. Liana Liubinskas
Korp! Vytis Pirmininkas (Korp! Vytis President) fil. Aras Galinaitis
A.S.D. Pirmininkė (A.S.D. President) fil. Kristina Mattis
F.S.S. Pirmininkė (F.S.S. President) fil. Renata Borucki
A.S.S. Korespondentė (A.S.S. Correspondent) fil. Rita Rašymas
A.S.S Atstovė LSS Šimtmečiui fil. Audra Brooks
A.S.S. Atstovai į LSS Taryba
(A.S.S. Representatives to LSS Executive Committee)
fil. Taiyda Chiapetta
fil. Audrius Kirvelaitis
fil. Zita Rahbar
fil. Dalia Žygas

Šioje kadencijoje, turime keletą pagrindinių siekių:

  • Atgaivinti veiklą universitetuose ir skyriuose – Kad veikla sekmingai atsigaivintų, mes vėl žadame aplankyti universitetus kur randasi lietuvių skautų studentai.  Ten supažindinsim juos su Akademikų tikslu ir veikla.  Taip pat, turime atgaivinti skyrius pagrindiniuose lietuvių miestose.  Čikagoje veikla stipri, Ohio/Cleveland skyrius stiprėja, Los Angeles turi nepaprastai graži Metinė Šventė ir būtų gerai paįvairint veiklą, rytinėje pakrantėje Washingtono DC apylinkėje skyrius veiklus ir atsiranda daugiau kandidatų kitose Atlanto Rajono miestuose, su Australija dabar atnaujinom ryšius ir atsirado maždaug 20 akademikų ten, ir Brazilijoje vienas kandidatas baigė programa ir laukia duoti pasižadėjimą per Skype.  Toronte turime paskirti dėmesį ir turime skyrius kitur įsteigti.  Varom į priekį.
  • Gausiai dalyvauti LSS Šimtmečio planavimui – 2018 metais, įvyks Lietuvių Skautų šimtmetis.  Žinome, kad tą vasarą vyks Tautinę Stovyklą Rako stovykloje, Michigan valstijoje, bet bus daug daugiau projektų ir darbo.  Norime ne tik dalyvauti planavime, bet padeti vesti planavimą.  Todėl pakviečiau sese Audra Brooks į Šimtmečio pareigas.
  • Turėti ypatingą suvažiavimą – 2014 metais, atšventėme Akademikų 90 metų jubiliejų Orlandoje, Floridos valstijoje.  Per šią kadenciją, suplanuosime ir laikysime suvažiavimą – gal kartu su senai buvę Žiemos Stovyklą arba Studijų Dienos.  Apie tai girdėsite daugiau per Ad Meliorem aplinkraštį, kurį atgaivins sees Rita Rašymiene.

Kviečiame Jus visus prisidėti prie Akademikų atgaivinimo.  Pirmas žingsnis į ateitį – išpildykite ir išsiūskite pridetą nario mokesčio anketą ko greičiau!  Primename, kad tik pilnateisiai nariai gali dalyvauti ASS veikloje (sueigose, stovyklose, t.t.).

Lauksime Jūsų dalyvavimo ir bendradarbiavimo Akademikų atgaivinimo darbuose.

Ad Meliorem!

A.S.S Centro Vadija

Formos

ASS Apdovanojimo-Pakėlimo Pristatymo Lapas

ASS Tiekimo Skyriaus Užsakymo Lapas

Payments:

To Pay for Nario Mokestis, select the Paypal button below:


PayPal

To pay for the 2017 Akademikų Skautų Suvažiavimas Registracija AND Autobusas, select the Paypal button below:

PayPal

To pay for the 2017 Akademikų Skautų Suvažiavimas JUST Registracija, select the Paypal button below:

PayPal

Akademikų Skautų Suvažiavimas

Dear Colleagues,

The Executive Committee of Akademinis Skautų Sąjūdis is beginning a new term!  I thank the akademikai listed above, who have agreed to leadership positions during this term.

This term, we have a few primary goals:

  • Rejuvenate activity at universities and in local chapters. Korp! Vytis/ASD activity is strengthening in Chicago, Ohio/Cleveland chapter is getting stronger, and at the Los Angeles summer camp a whopping 21 scouts registered to be Akedemikai kandidatai. The East Coast Washington DC area has an active chapter and more candidates are appearing in cities of Atlanto Rajonas. We have re-established ties with Australia. In Brazil, a candidate gave his pasižadėjimas via Skype! We need to give more attention to Toronto and we need to expand elsewhere. Forward!
  • Actively take part in LSS 100-year planning . In 2018, Lithuanian Scouting will celebrate 100 years of existence! We know that in summer of 2018, there will be a National camp in Michigan’s Camp Rakas, but there will be a plethora of other activities and work. We want Akademikai to not only participate, but to help lead these efforts. To this end, I have invited sese Audra Brooks to serve on the executive committee as 100-year planner.
  • Host an excellent convention . In 2014, we celebrated Akademikų 90-year anniversary in Orlando, Florida. During this term, in 2017, we will plan and hold a conference – perhaps with a long-absent Winter Camp or Study Days.

We invite you to take part in the rejuvenation of Akademikai. We eagerly anticipate your participation and camaraderie as we work together to rejuvenate Akademikai!

Ad Meliorem!
A.S.S. Centro Vadija